ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߊߌߜ߭ߊ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫߸ ߦߋ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߣߌߟ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߐߡߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߈߀߀ ߞߐߓߋ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߞߐߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ (ߛߤߊߙߊ߫)߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߆ ߟߋ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߸ ߣߌߗ߭ߍߙ߸ ߓߋߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫)߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߣߌߗ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫).

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߥߍ߬ߢߍ߲ ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߊߡߛߑߕߘߊߡ ߁߆߆߀ ߟߊ߫


ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ «ߣߌߗ߭ߍߙ ߕߐ߮» ߝߐߓߏߟߏ߲߫ ߞߏ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߭ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߆߆߀ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߟߋ߬ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߓߊ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ (ߙߌ߬ߦߏ ߛߣߍߜ߭ߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߣߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߔߊ߬ߔߘߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ߰ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ (ߔߊ߬ߔߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫) ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊߓߌߟߊ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߓߊ ߘߌ߫). ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߓߋߣߍ߫ ߖߌߘߏ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐ߫.

ߞߊߘߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߣߌߜ߭ߍߙ («ߝߌ߰ߡߊ߲») ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ ߕߐ߮ ߛߎ߲ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߓߊ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߙߌ߬ߦߏ ߣߋߜ߭ߙߏ߫ (Rio negro)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߏ ߜߏ߬ߛߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ (ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߊ ߖߌ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊ ߥߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߫ ߓߊ), ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߊ߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߕߊ߬߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫[߁].

ߢߊߝߐߟߌ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߝߐߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߕߊ߬߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߜߍ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߎߥߊߙߍߞߌ߫ (ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߊ߯ߡߍ) ߞߊ߲ ߜ߭ߍߙ ߒߜ߭ߍߙߍ߲߫ («ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ»)߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߘߛߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒߜ߭ߍߙ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. (ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߋ߫ ߜߏߡߊ߲߫; ߓߊߏ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬)[߂].

ߝߐߓߏߟߏ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌߗ߭ߍߙ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߒ߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ (ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߬ߞߊ߯ߙߊ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߜߊ ߟߎ߬. ߞߙߏ߬ߜߊ (ߔߌߜ߭ߑߡߍ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߡߴߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫-ߓߊߓߊ (ߓߊ߫ ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)[߃].

ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߙߏ߬ߜߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߴߊ߬ߟߎ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌߓߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ߬ ߛߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߓߊ߫ ߓߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߓߊ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߲߭ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߓߊ (ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߬ ߓߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬), ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߓߊ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬. ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߐߘߊ߯ ߛߐ ߞߐ߫. ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߭ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߜߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߄].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߢߊߘߐߝߌ߲ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߛߊ߯ߤߟߌ߫ ߖߎߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߴߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߛߌ߬ߞߟߌ߬ ߥߙߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫.

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌߟ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߊ (ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ) ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߜߙߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫.

ߔߟߌߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߏߝߐߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߅߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: «ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߊ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫». «fleuve nigris séparé Afrique de l'Éthiopie». ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߋ߬ߞߊ (midi)

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߓߍߙߌߓߍߙߌ߫ ߘߎ߯ߡߊߛߓߍߟߊ߫ ߌߓߎߣ ߓߊ߬ߕߎߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ߟߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ߕߊ߯ߡߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌߟ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߕߡߎߕߎ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߬ — ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊߝߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲߫߸ ߥߏߦߌߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߊ ߥߏ߬ߦߏ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐߘߓߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ߟߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜߊ߰ߟߌ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߜߙߋ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬: ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ ߕߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߡߊߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߕߎ߰ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߐ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߣߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߍ߫ ߣߌߟ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߡߎߕߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߙߌ߲ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋߏ߲ߣ ߊߝߙߌߞߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߣߌ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߓߊߦߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲߬. ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߜߘߌ߫ ߛߌ߰ ߁߇߈߈ ߠߊ߫ (Association for Promoting the Discovery of the interior parts of Africa), ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ (ߊߛߏߛߌߦߊߛߌߦߐ߲ ߊߝߙߌߞߍ߲) ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߗߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫.

ߛߌߟߊߕߌ߮ ߘߊߣߌߦߍߟ ߤߐߜ߭ߑߕߐ߲߫ (߁߇߄߀-߁߇߉߁) ߦߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߓߐ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߌ߫ ߘߛߍ߫ (ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫)߸ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߓߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߔߊߙߞ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߞߐߛߌߞߊ߫ (ߛߑߞߐߕߑߟߊ߲ߘ) ߛߊ߲߬ ߂߄ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫, ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߜ߭ ߞߎ߬ߙߎ ߛߌߙߌ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߆߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߓߎߛߊ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ߛߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ ߦߋ߫.

ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߊ߫ ߜ߭ߐߙߑߘߐ߲߫ ߟߍ߲ߌߜ߭߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߞߎ߲߬ߛߊ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߁߈߂߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߓߕߎ߫ ߁߈߂߆ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߎ߲߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߓߟߏߡߊ߬. ߁߈߂߈ ߠߊ߫߸ ߙߣߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊߡߊ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߡߎߕߎ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߡߎߕߎ߫ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߟߊ߫.

ߊߘߐߟߝ ߓߎߙߑߘߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߁߈߇߈ ߣߌ߫ ߁߈߈߀ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߣߎߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߣߎߋ߫ ߛߓߍ߫ ߁߈߈߀ ߠߊ߫.

ߖߌߛߎ߲ߟߐ߲ ߖߌߛߏ߮ (ߖߌ߫ ߛߌߟߊ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߜ߭ߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߠߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߥߦߏ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߣߌ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜ߭ߊ߰ߏ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߎߕߎ߫ ߟߎ߫ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߍ߯ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߬ߝߐ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߊ߬ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐ߬ߝߐ߬ ߓߐ ߝߍ߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߖߌߓߐߟߐ߲ (Delta)߸ ߣߴߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߖߌ ٪߂߅ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ٪߅߀ ߟߊ߫߸ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌߗ߭ߍߙ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߢߊߡߍ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌߗ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߓߋߣߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߓߐߟߐ߲ (Delta du Niger) ߖߌߛߌ߮ (ߦߌߟߊ) ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߤߊߙߌߞߎߕ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߁߈߄ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߓߋߣߎߋ߫ ߡߊ߬ ߟߞߏߖߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߎߣ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߥߏ߬ߦߏ ߟߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߐ߫ ߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߖߌߓߐߟߐ߲ ߡߊ߬ ߛߊ.

ߊ߬ ߘߐߛߌ߰ߟߌ ﴿anthropisation) ߘߐߝߍ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߏ߬ ߓߊ߫ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߫ ߓߊ ߕߊ ߢߊ ߡߊ߬) ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߈߀ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߊ߭ ߝߍ߬. ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߌ (biais) ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߟߊ߫ (߁߉߈߀)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߓߍߘߊ (Office du Niger) ߁߉߃߂ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߞߏ ߝߣߊ߫. ߛߋ߬ߟߋ߲ߞߋ߲߬ ߢߎߡߍ߫ ߓߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߖߌ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߎߡߍߞߏ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߥߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߟߎ߫.

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߖߌ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߢߊߡߍ߫ ߂߀߀߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀ ߡߊ߬. ߞߕߌߦߊ߫ ߡߎߙߊ߲ ߏ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ «ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߛߏ ߞߎ߲߬ߛߊ (ߓߐߖߎ) ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ» ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬߸ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫.

ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߦߋ߫ ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫: ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫߸ ߢߊ߲ߘߊ߲߫߸ ߡߌߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߫;
  • ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߌߓߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫;
  • ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߜ߭ߏߙߎߐߟ߸ ߘߊߙߌߜ߭ߐߟ߸ߛߙߌߓߊ߫߸ ߕߊߔߏߥߊ߫߸ ߜ߭ߐߙߎߓߌ߫߸ ߖߊߡߊ߲ߜ߭ߎ߫߸ ߡߋߞߙߎ߫߸ ߊߟߌߓߏߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߕߊ߫߸ ߊߖ߭ߥߊߜ߭ ߦߋ߫ ߝߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
  • ߓߊߓߏߟߏ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߛߞߏߕߏ߫߸ ߞߊߘߎߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߣߎߋ߫.

ߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߊߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫: ߝߙߊߣߊ߫߸ ߞߙߎ߬ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ߫: ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫߸ ߛߋߜ߭ߎ߫߸ ߖߍ߬ߣߍ߫߸ ߡߏߔߑߕߌ߫߸ ߢߊߝߎ߲ߞߋ߫߸ ߜ߭ߊ߰ߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߕߌߟߊߓߋߙߌ߫߸ ߢߊ߯ߡߍ߫߸ ߞߏ߯ߟߏ߫߸ ߛߋ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߦߊ߫߸ ߡߊߟߊ߲ߝ߭ߟߌ߫߸ ߏߣߌߛ߭ߊ߫߸ ߤߊߙߌߞߎߙߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲.

ߞߎ߲ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ «ߡߙߊ߬ߟߌ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߞߊ߲߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߎ߲ߡߕߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߛߏ߮ ߕߟߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬» ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߓߋߣߍ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߞߊߡߋߙߎߣ߸ ߗߊߛߌ߬߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߸ߣߌߗ߭ߍߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫). «ߢߊߦߋߟߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫»

  1. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌ߫ ߟߊߝߛߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫
  2. ߞߎߡߊ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫
  3. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߓߟߏ߫߸(ߞߐߜߍ ߢߎ߬ߡߊ߬? )
  4. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߐߜߍ