ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߙߊߥߟߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߙߊߥߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ (ߞߘߐߓߊ)߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߝߊߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬. ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߣߐ߬ߡߐ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊߕߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߗߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊߕߐ߯ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߥߟߋ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߌ ߛߌ ߘߌ߫ ߛߊ߫[߂].

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߊߞߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߂߀߀߄)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߛ߭ߊߙߑߟߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߛ߭ߋߌߓߊߣ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߀)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߛ߭ߋߌߞ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߅)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߛ߭ߋߌߞ ߓߎߜ߭ߘߊߙߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߄)߸ ߖߌ߬ߣߍ߬-ߌߕߊߟߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߞߙߌߛߑߕߌߦߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߂)߸ ߘߊߣߋߡߊߙߌߞߌ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߇)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘߊ߰ߡߍ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߆)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘߋ߲߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߂)߸ ߛߎߥߍߘߌ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘߋ߲߬ߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߕߌߟߊߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߖߊ߬ߘߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߃߅–߁߉߈߅)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߖߋߖߋ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߉؟߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߖߐ߲߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߄߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߖߐ߲߬ߜ߭ߟߏ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߁߄–߁߉߇߁)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߖߋ߬ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߂߀߀߀)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߖߜ߭ߌߓߌߟߋ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߆߀)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ (ߓߐߞߛߌ)

ߖߌ߬ߡߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߀؟߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߘߙߌߛߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߂)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߝߎߊ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫–ߊߟߏߡߊ߲ ߛߓߍߦߟߊ

ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߋߙߌߞ ߕߙߊߥߟߋ (߁߉߉߆)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߝ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߟߊ߬ߓߊ߬ ߌߛߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߃߀–߂߀߀߃)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߛߓߍߦߟߊ

ߝߏߘߋ ߕߙߊߥߟߋ (߁߉߈߅)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߜ߭

ߜ߭ߊߥߎߛߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߉)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߘߊߡߎ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߃)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤߡߊߙߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߂)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤߡߊߘ ߕߙߊߥߟߋ (߂߀߀߀)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤߡߊߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ((߁߉߉߆)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤߊ߲߬ߙߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߃)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߤߣߏߙߋ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߅߇)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮

ߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲

ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߌߘߙߌߛߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫) ߡߐ߰ ߥߙߍߓߊ

ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߆)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫-ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߌߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߉)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߌߦߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߆߆)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߗ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߊ߲߭ ߝ߭ߍߞߑߕߐߙ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߅)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߓߊߛߌߞߍߕߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ

ߞ

ߞߊ߬ߘߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߉)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߦߊ߬ߟߊ

ߞߊ߬ߟߌߝߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ؟߁߉߉߁)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߞߊ߬ߟߌߟߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߇)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߞߊ߲ߖߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߀)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߞߊߛߌߡ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߆߆)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ (ߓߐߞߛߌ)

ߞߐ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߉)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ - ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߀)߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫)߸ ߡߐ߰ ߥߙߍߓߊߓߊ

ߟߊ߭ߛߊ߬ߣߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߄߅)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ

ߟߊ߭ߛߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߂߀߀߁)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߟߏߓߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߆߁–߂߀߁߀)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ

ߡ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣ

ߣߊ߲ߛߌ߬ߙߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߝ߭ߏߟߋߓߊߟ ߕߏߟߏ߲ߠߊ

ߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߟߊ߫ ߊ߬ߓߊ߯ߛ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߉߅)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߏߡߊߙ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈)߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߎߡߊߙ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫)߸ ߡߐ߰ ߥߙߍߓߊߓߊ

ߎߡߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߆߉)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߊߕߌߟߋߕߌ

ߎߛߑߡߊߣ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߇)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߎߛߑߡߊߣ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߅)߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ

ߔ

ߔߐ߲߫-ߞߊ߬ߊߌ߬ߖߊߟߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߆)߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߊߕߌߟߋߕߌ

ߙ

ߙߏ߬ߞߌߦߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߇߄)߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߛߓߍ߬ߟߊ

ߛ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬