ߥߊߛߏߟߏ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߥߊߛߏߟߏ߲߫/ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߝߌߟߊ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߓߊ ߏ߰ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫

ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߐߟߌߟߊ

ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬،ߛߌߛߍ߲߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߏ߫،

ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߛߏߟߏߞߊ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߐߟߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸

ߛߋߞߎߓߊߣߌ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߊߘߐߞߍ߫ ߂߁ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߘߐߟߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬

ߎߡߎ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߎߡߎ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߐߟߌߟߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ߛߋߞߎߓߊߣߌ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߌ߫߫߸ߊ߬ߛߙߍߥߊ߫

ߝߐߟߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲ߞߊ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߟߊ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ×ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߊߞߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߘߌ߬،؟