ߥߊߛߏߟߏ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߊߛߏߟߏ߲߫/ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߝߌߟߊ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߓߊ ߏ߰ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬،ߛߌߛߍ߲߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߏ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߌ߲ߡߊ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߖߌߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߋ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߙߎ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߲ ߖߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ «ߥߊ߫ ߛߏߟߏ߲߫» ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫: ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߥߎߟߊ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߟߏ߲߫ ߥߎߟߊ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ «ߥߊ» ߞߍ߫ ߢߍߣߙߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߝߟߐ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߖߊߟߏ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߞߌ߬ ߖߊߟߏ߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߏߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ (ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߡߊ߫) ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߎ߬ߣߍ ߡߊ߬ (ߣߐ߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߘߐ߫); ߖߊ߰ ߊ߬ߟߎ ߥߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫.

ߞߐߛߊߦߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߊ߬ ߝߘߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߢߣߍ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߓߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲߫ ߟߐ߲߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߌߟߊߞߊ߲߫ ߟߐ߲߫. ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߌߟߊߞߊ߲ ߡߊߓߌߟߊ߫߸ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫. ߞߏ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ ߘߌ߫.

ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߝߘߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬ ߞߎߘߊߦߌ߫߸ ߝߘߎ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߏߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ (ߖߋߘߌ߫߸ ߡߐ߬ߙߐ߫…) ߘߌ߫.

ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߛߏߟߏߞߊ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߐߟߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߊߘߐߞߍ߫ ߂߁ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߘߐߟߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬

ߎߡߎ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߎߡߎ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߐߟߌߟߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ߛߋߞߎߓߊߣߌ߲߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߌ߫߫߸ߊ߬ߛߙߍߥߊ߫

ߝߐߟߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲ߞߊ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߟߊ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ×ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߊߞߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߘߌ߬،؟