ߞߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߁߇߁߀ - ߁߈߉߈) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ

ߕߙߊߥߟߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬߬ߘߋ߲߲߫ ߕߙߋ߬ߓߐ ߫߫߫߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍߝߐ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߟߌ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬. ߕߌ߲߲߲߬߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬߬߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߛߎ߯߯ߝߍ ߘߌ߫߸ ߞߐ߱ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߸ ߥߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߥߊߕߙߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߥߊ߬ߙߊ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߦߋ߲߬. ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߟߍߞߍߟߊ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߥߊ߬ߕߙߊ߫ ߥߟߊ߫ ߥߊߕߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ (߁߆߆߅ - ߁߇߁߀) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߕߌ߲߲߲߬߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫.