ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߔߊ߬߬߬ߔߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߓߊߞߎߘߎ߲߲߫ ߝߎ߬߬߬߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߲


ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߞߣߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߓߐߕߏ߲ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫[߁]. ߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐ߬ߝߐ ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߋߦߋߙߋ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߟߎ߫.ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߈߲߲ ߠߊ߫߫ : ߛߊ߲߲ߕߐߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬߬ߟߎ߬߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߌ߲߲߲߲߬߬ߞߎߘߎ߲߲ ߘߐ߫.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬[߂]߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߉߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫[߃]. ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߈߲ ߣߌ߫ ߁߃߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߲ ߠߊ߫߸ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰߰ߡߊ߬ߟߊ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߋߘߴߊ߬ ߤߏߞߌ߭ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬߬ߓߐ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߕߡߎߕߎ߫. ߊ߬ ߥߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲߲߲߲ߘߐ ߣߌ߫ ߖߌ߬߬߬ߣߍ߫߫ ߘߎ߰߰ߟߊ߸ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫߫߫ ߁߈߲ ߠߊ߫


ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߭ «ߛߡߊ߬ߢߌ߲» ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߏߓߌ «ߣߟߊߞߍߝߋ߲ ߠߎ߬» (ߕߌ߲߬ ߕߟߎ «ߕߟߎߥߎߟߋ߲»߸ ߝߍߝߍ)߸ (ߗ߭ߏߊߏ ߔߌߙߍߛ). ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߍ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߓߜ߭ߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߥߏߘߌ ߟߐ߲߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߡߊ߬.

  • (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߣߌ߫ ߁߈߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫: ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ «ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬»߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߕߴߊ߲ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߏߣߊ߫. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ (Torobdes) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߏߙߌ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߮ «ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲» ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫.
  • ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ߛߌ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߙߐ߫ ߣߊ߰ߓߊ߫ ߝߍ߬.
  • ߁߈߈߀ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߡߊ߬ߙߊ߫[߄]. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ–ߢߍ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߘߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߏߦߌ (߁߈߉߅–߁߉߁߁)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߞߌ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߟߏߜߟߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߍߡߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߓߊ߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ (ߓߌ߲߭ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ) ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߗߊߘߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߓߌ߲߭ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߊ߲ߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߐ߰ߘߐߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫: ߗߍ߬ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߖߊߟߏ߫߸ ߌߡߊߡߎ߲߬ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߡߊ߬.

߁߈߉߁ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߛߌ߲߫ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߁߈߉߈ ߠߊ߫߸ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫. ߁߈߉߉ ߟߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫.

߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ (AOF) ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊߝߋ߫ ߝߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ (ߝߎߥߊ߲ߢߍ «bauxite») ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߂߉ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐߝߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߟߓߊ߬ߟߏ߬ߟߌ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߥߙߍ. ߥߏߘߌ ߣߌ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂ ߣߊߞߐ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂ ߣߊߞߐ ߞߐߣߊߞߙߌ߫


ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߛߌ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߤߊ߲߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߕߏ߯ߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߌ߰ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߮ (ߊ.ߝ.ߓ.ߝ.ߘ «UGTAN») ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫[߅]. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߁߉߄߆ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߘߌ߫ ߁߉߅߈ ߞߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߞߏ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߮ ߘߐ߫.

ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߸ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߕߍߡߊ߬ ߦߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ «ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߘߍ߫߹»߸ ߊ߬. ߣߌ߫ ߞߊ߬ «ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߘߍ߭» ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߲߲ߒߖߘߍߟߦߊ. ߝߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ

ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߅߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊ߫ «ߒߕߍߜߊߘߌ» ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߲ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߖߎ߰ ߘߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎߣߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߘߎ߲ߡߊ߫ ߟߊ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߞߎߘߊ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߧߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߞߙߎߝߊߟߌ ߖߊߕߋߘߐߛߌ߮ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ «ߝߊ߬ߛߏ ߊߝߙߌߞߌ߬» ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫.

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߎ߲߭ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߬ ߘߴߊ߬ ߕߓߌߖߌ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߓߟߏ߫. ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߴߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫: ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߣߌߗ߭ߍߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ «ߤߏߕ–ߝ߭ߏߟߌߕߊ߫»߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ ߟߊߡߊ߰ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߈ ߠߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߘߊߡߊ߫ «ߝߌߟߊ ߟߎ߬» ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߘߐߘߏ߲߭ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߢߐ߲ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߊ߬ߦߙߐ ߟߎ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫. ߁߉߈߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߡߌߕߋߙߊ߲߫ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߜ߭ߎ߳ߦ ߔߍ߲ߣߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߥߟߌ߬ ߘߴߏ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߋߣߊߟߘ ߙߋߜ߭ߊ߲ ߝߍ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߡߌߕߋߙߊ߲߫ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬. ߁߉߈߃ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ .

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߊߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߫ ߡߏ߬ߙߌߛ ߙߏߓߍߙ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊߘߏߦߊ ߛߌ߬ߣߊ ߗߋߘߊ (service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߁߉߅߈ ߣߌ߫ ߁߉߆߈ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫:

«ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (...) ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ߫ ߝߊ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬. (...) ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫. ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߫ ߘߐߓߛߏߟߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊߓߋ߬ ߟߊ߫. (...) ߒ߬ߓߊ߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ «ߔߍߙߑߛߌߟ» ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ߟߌ߬ ߝߙߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߏߘߌ߫ ߝߏߝߏ ߥߎ߬ߟߎߡߊ߲߬ߝߌ ߠߊߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߖߌ߫ߣߍ߬ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߌߢߍ߫.»

ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߉߈߄ ߕߙߊߓߊ ߂߆ ߡߊ߬߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߝߊߙߌ߲߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ (CMRN), ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߡߙߌߦߊ ߟߊߓߋ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߧߊߟߌ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰. ߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏߢߐ߲߮ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫. ߁߉߉߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߁߉߉߆ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊ߫ (ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬)߸ ߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߯ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߛߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߐ߬ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬.). ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

߁߉߉߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ٪߅߆ ߟߊ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߍߡߐ߮ ߛߘߊߡߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߖ.ߡ.ߟ «RPG») ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ ߘߌ߫: ߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬߸ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ «ߊ߬ ߟߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߎ߫ ߟߊ߲߬߸ ߞߐ߲ߕߍ߬»߸ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߘߴߊߟߌߝߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߓߊ߯ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ (ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ) ߟߎ߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߞߘߐߞߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

߂߀߀߃ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߯ߟߊ߲ߜߏ߫ (ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ) ߤߊߘߌ߬ ߓߊ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߔߋߟߌ ߝߎߟߌߦߊߓߋ߬ (ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ)߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝ߭ߐߛߑߜ߭ߍߛ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߎߧߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߝߟߐ ߡߊߞߍ߲߰ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߤߊߘߌ߬ ߓߊ ߓߏ߲߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߄߃ ߟߊ߫. ߂߀߀߆ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߉ ߡߊ߬߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊߡߑߛߊ߯ߙ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߎߥߊ߲ߢߍ ߓߐ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߍ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫. ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߝߊ߫ ߕߍ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫. ߂߀߀߆ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫: [[ (ONG/NGO transparency international) ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߟߊߜߍ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ (ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߜߎߟߌ «corruption») ߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ ߛߎߡߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߝߏߝߣߊ ߣߌ߫ ߙߊߓߌߦߊߕߎ߫ ߛߋߙߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߐ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߤߌߗ߭ߍߣ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߕߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߏ߫ ߞߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߬ߘߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߝߋ߲߬ ߛߊ߲)߸ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߂\߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߙߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߗߊߥߎ߲ (ߘߌߦߊߓߍߕߌ) ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ «leucémie».

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫

߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߡߊ߬ (ߝ.ߟ.ߓ.ߥ\ «CNDD») ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߢߍߡߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀߸ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߊ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߛߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫. ߂߀߀߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈߸ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߛߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߐߞߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ߫. ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬߸ ߝ.ߟ.ߓ.ߥ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߆߀ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߝߊ߰. ߘߊ߬ߛߌߛ ߟߊߕߊ߯ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߂߀߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃ ߡߊ߬߸ ߛ.ߘ.ߞ «FIDH» ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߓߊ߯ߕߐ ߡߐ߰ ߆߇ ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌߞߏ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ (ߞߕߌߟߊ) ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߐ߰ ߟߊ߲ߝߊ߲ ߞߊ߲߫.

ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫.ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߂߀߁߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߇ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ ٪߁߈.߂߅ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߋ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ٪߄߃.߆߉ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߉ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈\߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߘߊ߫. ߂߀߁߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߙߎߝߊߟߌ «FIDH» ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ «OGDH» ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߘߊ߲ߕߊ ߘߐߛߎ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ ߘߌ߫. ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߡߊ߬ ߂߀߁߀ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߅ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߎߘߊ߲߫ ٪߅߂.߅߂ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫. ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃ ߡߊ߬߸ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߁ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ «ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߋߟߌ ߟߊ߫»߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ «ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲ߘߋߟߊ߫ ߘߌ߫» ߞߊ߬ߝߏ ߟߊߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߞߟߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߣߊ߬ߦߊ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߡߎ߬ߤߡߊ߬ߘ ߛߊ߬ߌ߯ߘ ߝߏߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߂߀߁߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫ (ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߊ߰ߞߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߡߊ߬). ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߛ.ߘ.ߞ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ߒߕߊ߲ («l'ONG Reporters sans frontières») ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ «ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ «liberté de la presse et respect du pluralisme des médias» ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߍߓߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫»߸ ߏ߬ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߊ߬ߘߐ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫. ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߊ߬. ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߝߋ߲߬ ߆߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߁߄ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎߙߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߓߋ߲ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߲߲߬ (ߍߝ.ߍߣ.ߘߋ߫.ߛߋ) ߦߋ߫


ߋߓߏߟߊ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߄ ߣߌ߫ ߂߀߁߅ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߥߊ߯ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߐ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߔߐ߫߹ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߕߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ «OMS/WHO»߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߠߋ߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫.  

߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲߫ ٪߅߇ ߟߊ߫߸ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߦߎ߬ߟߊ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߂߀߁߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟ ߝߍ߬. ߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߦߎ߬ߟߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߘߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߙߊ߬ߡߞߊ߬ߝߏ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߛߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߊ߫. ߂߀߁߀ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎߜߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߂߀߂߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊߛߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߙߌ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅, ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߥߕߊߙߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫

  1. [߁]
  2. ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫
  3. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫
  4. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߊ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߟߍ
  5. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬߬ߙߋ ߟߊ߫