ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Lansana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߎߦߊߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1950 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKoba, Mamou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߍߓߊ߯ߦߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, Economic Community of West African States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Commander of the Legion of Honour, Order of Mono, Commander of the National Order of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߀ ߞߊ߬ߙߌߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߘߍ߫ ߂߀߀ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߐߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ

ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ. ߟߐߣߌ߲ߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߣߊ ߟߊ߫ ߓߜ߭ߊ ߟߐ߲ߣߌߦߊ). ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߓߘߊ ߣߌ߫ ߓߊߙߌ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߓߍ߯ ߓߊߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫[߁].

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߓߊ(ߝ.ߘ.ߞ.ߘ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲ߘߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬