ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߀ ߞߊ߬ߙߌߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߘߍ߫ ߂߀߀ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߐߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߂߀߀߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫

ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ. ߟߐߣߌ߲ߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߣߊ ߟߊ߫ ߓߜ߭ߊ ߟߐ߲ߣߌߦߊ). ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߓߘߊ ߣߌ߫ ߓߊߙߌ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߓߍ߯ ߓߊߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߓߊ(ߝ.ߘ.ߞ.ߘ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲ߘߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]