ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Sékouba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1964 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊMariama Sako Hall Konaté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮, Minister of Defence of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1985 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߞߟߍ߬ߕߌߦߊ ߛߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߋ߬߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߆ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߌߓߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߍ߫.ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߌߓߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߛߊ߰ߣߊ߫߸ ߛߋߞߎߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ߟߎߡ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߟߋ߬߸ ߡߋߞߑߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬.  ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߦߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߔߏ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߲ߕߑߟߎߌߛ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫.


ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߈߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߤߙߐߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ (ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߣߌ߫ ߜߞߋߘߎ߯) ߞߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߖߘߊ߬ ߞߙߎ߬. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߛߏߟߌ߫ (ߕߌߜ߭ߑߙߌ߫) ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ߖߡߊ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ (ߓߕߊ) ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.


ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥ ߓ ߟ ߝ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߙߍߕߍ߫ ߂߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߊߡߊ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߓߟߏ߫ ߗߏ߲߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߌߓߊ߲߫߸ [[ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߐߞߌ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥ ߓ ߟ ߝ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫.


ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬߸ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߐ߫, ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߡߐ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߙߊ ߘߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߄ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫. ߏ߬ ߓߙߊ ߘߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߛߋߞߎߓߊ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߏ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߊ߬ %߅߁ ߠߊ߫߸ %߄߈ ߞߊ߲߬. ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߛߌ߱ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߥߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߗ߭ߊ߲ ߔߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.