ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߃ ߣߍߣߍߓߊ 1896 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊdeath in battle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߏߞߊߙߌ߫ ߕߌߦߏ߫ ߥߟߊ߫ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߤߊߡߊ߲߲ߕߍ߫߫߫߫߫߫߫߫ ߌ߬߬ߡߊ߲߲ߡ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ (ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߉߆ ߣߍߣߍߓߊ ߁߃) ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߬. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߋ߲߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߛߓߍߢߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎߕߊ߬ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߕߌ߲ߘߌߞߊ߲߫ ߕߛߊߞߙߊ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߝߏ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߁߇߂߅ ߟߊ߫ ߞߙߊߡߞߐ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߘߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߙߎߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬߬߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊߟߌߝߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬. ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߟߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߌߝߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊߓߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐߣߍ߫ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߎߕߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߌߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬. ߁߈߈߉ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߙ߭ߌߕߐ߲ߥ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߉߅ ߟߊ߫.

ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߁߈߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߘߐ߲ߜ߭ߐߟߑߝߍߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߝߍ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌߡߊߡߌ߲߫ ߓߎߓߞߊߙ ߓߌߙߏ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߝߎߜ߭ߎ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ߫߸ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊߓߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߈߉߂ ߟߊ߫߸ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߴߊߟߌߝߦߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߈߉߄ ߠߊ߫. ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߋ߬. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߃, ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߡߏߘߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦ ߘߐ߲ߞߌߙߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߲ߕߌߢߍߟ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߐ߫. ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߋߓߎ߫߸ ߕߌ߲ߓߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬߸ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߅߀߀ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂, ߁߈߉߆ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߋ߬.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߉߄ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߙߊ߬ߎߟ ߘߋ߬ ߓߍߞߑߡߊ߲ߣ ߟߥߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫. ߁߈߉߅ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߓߍߞߑߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߋ߬ ߕߏߘߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߣߊߛߏ߫߸ ߘߍߡߞߎߟߌߡߊ߫ ߘߊߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߌ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߓߟߏߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߗߋߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬.

ߓߍߞߑߡߊ߲ߣ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫. ߓߍߞߑߡߊ߲ߣ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߕߙߊߓߊ ߁߈, ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊߓߐ ߤߊߞߍ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߎߕߊ߫ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߰ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߡߊߡߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߍ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߍ߬. ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߋߣߍ߲ ߛߍ߲ߕ ߟߎߥߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߣߐ߬ ߓߌ߬ߛߡߌߟߊߤߌ߫ (ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߛߊߣߌߧߊߣߍ߲ ߞߏ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߛߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߲ߜ߭ߐߦߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߓߟߏߡߊ߬.

ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߣߦߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ߦߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߁߈߉߆ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߗߏ߫߹. ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߝߍ߬ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߡߐߢߐ߲ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߊߝߏ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߓߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫.

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߃, ߁߈߉߆ ߟߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߣߍߣߍߓߊ ߁߃, ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߛߝߊߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߟߍ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߟߍ߬ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬. ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߤ߬ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ ߝߏߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߌߟߌߟߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߵߊ߬ ߝߍ߬.

ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߁߈߉߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߍߙߑߣߍߛߕ ߣߏߊߙߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌߟߊߟߌ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߞߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߏߢߐ߲߯ ߜߘߋߜߘߋ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߂ ߟߊ߫[߁].

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߂]

  1. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߖߊߟߺߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ
  2. [߁] ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.