ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲߲߲ ߥߟߊ߫ ߤߏߕ-ߝ߭߭߭߭߭߭߭ߏߟߑߕߊ߫߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߁߉ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߞߏ߬ߣߌ߲߲߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߬ ߝߎ߭ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ ߛߣߍ߬ ߞߏ߬߬߬ߢߌ߲ ߠߊߛߓߊ߬߬߬ߕߌ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫.

ߥߙߎߣߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߁߉߃߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߁߉߄߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߄ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߮ ߞߣߐ߫. ߁߉߅߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߐ߭߭߮ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߅ ߡߊ߬. ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲߲ߘߐ ߞߊ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߕߐ߮ ߁߉߈߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߟߌߕߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߓߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߥߊߟߌߕߊ ߛߊߘߐ ߛߌ߰߰ߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫߫ ߥߊߟߌߕߞߊ ߟߎ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߬ߝߐ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߛߌ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߐ߰ߛߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߲߲ߞߏ ߘߍ߲߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߎ߬߬߬߬߬߬߬ߓߌ߬ߞߏ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߥߙߎߣߍߦߊ (߁߉߁߉-߁߉߃߂)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊߞߊ (ߘߋߜ߭ߙߋ) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊߕߍ߰ߦߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߎߥߊ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍߘߜ߭ߎ߫߸ ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߬߸ ߘߏߙߌ߫߸ ߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊߒߜ߭ߙߎ߬ߡߊ߫, ߊ߬ ߛߏߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰߰߰ߟߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊߙߌ߲߫ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߊߝߍߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫.

߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߛߋߦ ߞߏ߰ߙߌ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߊ߫.

ߞߛߊߞߊ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߅ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߌ߰ ߣߌߗ߭ߍߙߌ߬ ߥߙߎߣߍ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

ߕߍ߲ߞߘߏߜ߭ߏ߫߸ ߞߦߊ߫߸ ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߬߸ ߞߎߘߜ߭ߎ߫߸ ߜ߭ߊߎߥߊ߫߸ ߓߊߕߌߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍߘߜ߭ߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߏ߫ ߥߊߟߌߕߊ߫ ߝߌ߲ ߓߌ߬߬߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ (ߡߐ߱ ߂ ߀߁߁ ߉߁߆ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߅߃߆߅߀ ߞߊ߲߬) ߘߐ߫. ߝߘߊߒߜ߭ߙߎߡߊ߫ ߘߏߙߌ߫ ߟߎ߫߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߊߙߌߓߌ߲ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߲߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߣߌߗ߭߭ߍߙߌ߬ ߘߐ߫ (ߡߐ߰ ߂߇߈ ߅߁߂ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߆߇ ߈߅߀ ߞߊ߲߬), ߥߊߤߌߜ߭ߎߦߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߊߙߌߓߌ߲ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߘߋߘߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߘߐߢߋߙߋ߲߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߕߎߜ߭ߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߕߊ߫ ߝߌ߲ ߓߊߖߟߎ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߘߐ߫ (ߡߐ߰ ߇߀߈ ߅߀߁ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߆߇ ߈߅߀ ߞߊ߲߬).ߡߐ߰

ߞߛߊߞߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ-ߛߊ߲ߘߐ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫.

ߤߏߕ-ߝ߭ߏߟߑߕߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߡߐ߰߰߰ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬߬߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߎߘߦߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߡߊ߫ ߘߎ߯ߞߟߏ߫ ߘߌ߫.

߁߉߄߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߄ ߡߊ߬߸ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߋ߬ ߢߊߘߏ߲߲߲߲߬߬ߍߣߍ߲߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߲߭ ߟߊ߲߲߲߲߬߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬߬߬߬߬߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߲߬ ߕߍ߫ ߝߘߊ߬߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߏ ߓߏ߬߬߬ߙߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߞߊߘߴߊ߬ ߖߎ߭ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߋ߲ߝߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߊߞߐߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬߬ߞߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ «ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲». ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߲߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߛߊߦߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬߬ߛߊ߬߬ߙߌ߬߬ߦߊ߬ߕߌ߮ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߮ ߘߐ߫ ߁߉߅߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߁ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐ߫: ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߅ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߙߌߛ ߦߡߋߏߜ߭ߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߘߌ߫߸ ߕߐߡߊߛ ߛߊ߲ߞߙߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ (߁߉߄߇-߁߉߅߃)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊߛߑߕߐ߲ ߡߎߙߑߜ߭ߍߛ (߁߉߄߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߆ - ߁߉߄߈ - ߁߉߄߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߉)

ߊߟߑߓߍߙ ߡߎߙߊߜ߭ߍߛ ߁߉߄߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߉ - ߁߉߅߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߉߅߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃)

ߛߊߟߑߝ߭ߊߘߐߙ ߗ߭ߊ߲߭ ߋߗߋߓߍߙ (߁߉߅߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃ - ߁߉߅߆ ߣߍߣߍߓߊ ߃)

ߌߝ߭ߐߣ ߓߎߙߑߜ߭ߍߛ (߁߉߅߆ ߣߍߣߍߓߊ ߃ - ߁߉߅߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߅)

ߡߊߞߛ ߓߊߙߑߕߍߛ (߁߉߅߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߅ - ߁߉߅߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߁)

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߘߎߥߊߙ ߤߋߛߑߟߍ߲߫ (߁߉߁߉ ߣߍߣߍߓߊ ߉ - ߁߉߂߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇)

ߙߏߓߍߙ ߊߙߑߡߏߘ (ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇/߁߉߂߇ - ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߃/߁߉߂߈)

ߊߟߑߓߍߙ ߝߎߙߑߣߌߦߋ߫ (߁߉߂߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߃ -߁߉߃߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߂)

ߜ߭ߊߓߙߌߍߟ ߘߛߋߡߍߕ (߁߉߃߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߂ - ߁߉߃߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߁)

ߦߌߟߡߊ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]