ߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫
Mamady-Doumbouya.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Mamadi Doumbouya, ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Q55098138 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߕߙߊߓߊ 1980 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊLauriane Doumbouya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߞߊ߲ߕߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐߞߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߞߟߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߎߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
AffiliationNational Committee of Reconciliation and Development ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߘߊ߫ߕߌ߫ߦߊ ߝߊߙߌ߲, colonel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬People's Army of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲2021 Guinean coup d'état ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲National Order of Merit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߗߍ߬ߞߎ߲

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄ /߁߉߈߀

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮(ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ )

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߙߌ߲ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߂߀.

߂߀߂߁ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߈߀ ،ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߘߞߋ߬ߘߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߏߝߊ߯ߘߋ߲ߧߊ ߟߊ߫ ، ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߊߘߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߜߍߦߋߟߋ߲ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߲ߕߋߐ߲ ߊߛߊ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߎ߳ߙ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߖߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߊ߬ ߟߊߞߐ߮ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ،ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲،ߌߛߑߙߊߍߟ،ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߦߙߍߞߍߟߌ ߗߋߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߑߜ߭ߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߌߓߎߕߌ߫ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߣߌ߫ ߌߛߑߙߊߦߍߟ ߣߌ߫ ߛ߳ߌߔߑߙ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ.

ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߙߎߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߋ߬،ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߞߣߊ߬ ߞߍ߫  ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߲߬ ߆߀ ߥߎ߬ߘߎ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫.

ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ߂߁، ߂߀߁߉

߂߀߁߉،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߝߑߟߍ߲ߕߐߞ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߟߊ߬ߞߐ߬ߓߍ߬ߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ،ߦߏ߫ ߊߊߛߌߡ ߜ߭ߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߕߊ ߞߍ߫ ߗߏ߮ ߡߍ߲ ߸ ߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߉ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊߙߌ߲ ߘߌ߫ ߂߀߂߀

߂߀߂߁ ߞߣߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ߏ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߌ߰ߡߊ߬ߖߊ߲ߝߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߘߊߞߘߐߞߎߡߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߂߁ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߸ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߎ߲߫. ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߟߊ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߊߕߎ߲߮ ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߍ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߸ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ߧߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߎ߲߰ߘߎ߲߰ߡߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ ߟߐ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߛߌ߰ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߸ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߯ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߓߏ߲ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߸ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ،ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.