ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߊߣߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߊߣߊ߬ (ߜ߭ߊߣߊ߬ (ߟߊߡߍ߲߫) ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫) ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߂߃߈ ߅߃߅ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߜ߭ߏ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߜ߭ߊߣߊ߬
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ, ߊߝߙߌߞߌ߬, Economic Community of West African States, Sub-Saharan Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1957 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Ghana, Ghana, la République du Ghana, Gana tingbani ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎGhana, Gana, Gaana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇬🇭 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymGhanaian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߊߟߊ߫ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐFreedom and Justice, Rhyddid a Chyfiawnder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߊߞߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Accra ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߁′߄߈″N ߁°߄′߄߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߆°߆′߄߅″N ߁°߁߁′߅߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߁°߁߀′߁߂″N ߀°߁߆′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄°߄߄′߂߃″N ߂°߅′߃߁″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߆°߃߇′߂߈″N ߃°߁߅′߃߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Ghana.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ߊߝߖߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ (ߜ ߈߈߅) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߓߍ߯ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Nana Akufo-Addo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Nana Akufo-Addo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyGhana cedi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߕߜ߭ߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎAC power plugs and sockets: British and related types, BS 1363 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊDominion of Ghana, ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Ghana studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.ghana.gov.gh/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagGhana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.gh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalGhana Open Data Initiative ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Bibliographybibliography of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂620 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+233 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ999, 191, 192, 193 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code603 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeGH ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits627 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇬🇭 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Ghana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߤߊߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߞߐ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߓߐߕߏ߲ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ (ߓߑߙߋߕߌߛ߭ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ). ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߃߀ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߂߀߁߀ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߇߁,߂ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ %߁߇,߆ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ %߅.߂ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߜߍ߬ߖߡߊߣߊ ߕߎ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲. ߜ߭ߊߣߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߜ߭ߊߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߘߌߡߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߍ߯ߦߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߝߊߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ (ߛߘߋߊߏߐ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߞߙߎ߫ ߂߄ (ߞ߂߄) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊߣߊ߬ ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߘߐ. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.