ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߖߊߟߺߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߖߊߟߺߏ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌYaya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1830 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1912 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߣߎߥߊߖߌߓߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Alfa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߖߊߟߺߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߟߏߞߕߏ߫ ߡߞߊߓߊߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߐ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫ ߖߏߣߊ߫ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬). ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߐߣߐ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߐߙߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߟߊߓߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߯ ߓߙߍ߬ߦߊ ߣߺߴߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߛߌߦߊߦߊ ߦߙߌߞߊ. ߟߊߓߋ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߓߌ߲߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߋ߬ ߞߣߍ ߡߞߊߘߊ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߏ߲߰ ߕߌ߲ߓߏ߫. ߞߺߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߝߐߢߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߝߎߕߊ߫ ، ߓߊ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߓߊ߮ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߝߊ߰ ߁߈߉߆ ߟߊ߫ ߔߏߙߋߘߞߺߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߕߊ ߞߍ߫ ߝߎߕߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ، ߓߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊߞߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߺߴߊ߬ ߣߊ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߠߊ߫) ، ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߝߟߐ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߝߎߕߊ߫ ߓߐߕߏ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߓߍ߯ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߛߋ߫ ߛߣߍ߬ߓߏ߲߬ߘߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߊ߬ ߞߊߣߌ߲ ߦߋߟߋ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭.

ߒ߬ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߗߋߘߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߣߎ߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߍ߬ߒߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߎߟߎ߲ ߓߘߊ߫ ߛߺߴߦߋ߲߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߒߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲߫ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫. ߝߎߕߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯. ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ߡߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߏ߲߭ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߛߊ߲ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ، ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ ߘߊ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫.

ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߐ ߸ ߞߟߏߞߕߏ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߊߏߡߍ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߁߉߁߀. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߎߕߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ ߟߊ߫߸ߒߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߣߺߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߒ߬ߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋߝߋ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߺߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߓߐߕߏ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߓߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߎߥߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߜ߭ߎߓߊ߫ (ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫) ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߟߌ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߎߙߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊߟߺߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߸ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߗߍߣߍ߲߫ ߜ߭ߎߓߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߡߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߁߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߎߙߌߕߊߣߌ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߁߃ ߟߊ߫.

ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ ߥߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߺߴߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌߡߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߣߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߍ ߞߙߐߝߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌߡߊ߲ ߓߟߏ߫ ߁߉߀߃ ߟߊ߫،ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ (ߓߍ߯ ߡߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߟߍ߫ :ߓߊ߲߬ߝߎ߯ߟߊ߫ ߗߋ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ ߦߺߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߌߟߋ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߡߊ߬، ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎߟߊߘߏ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߓߟߎ ߝߊߙߊ߲߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߁߉߆߀ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߊ߫.