ߢߊ߬ߣߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫ ߓߊ ߣߎߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬[߁].

ߢߊ߬ߣߌ߲߬
ߕߏ߯ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߡߌ߬ߣߊ߬ߖߟߎ: [[߁]]
ߞߊ߬ߝߏ ߖߌ߬ߣߍ߬
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߛߙߍߘߍ.

ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߃߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߛߌ߰ߦߙߐ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ߲߬ߓߎ߰߸ ߓߎ߬ߙߋ߬߸ ߟߏ߬ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫ ߓߊ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߛߏ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߞߓߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߛߏ ߦߋ߫ ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߥߏ߬ߙߏ߸ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ (ߛߡߊ߬ߢߌ߲߸ ߛߋ߲߬ߓߊ߲߬ߢߌ߲).

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߭ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߛߏ߲߬ߖߊߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬) ߥߟߏߛߟߎ ߘߌ߫. ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߞߐ߫. ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߟߋߏ ߊߝߙߌߞߊߣߎߛ. ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߆߲ ߠߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߊߙߎߓߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߛ߭ߌ߬ߤߊ߯ߓ ߊ߬ߟ ߎߡߊߙߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߦߋߣߌ߫ (ߢߊ߬ߣߌ߲߬)߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫. ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߠߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߊ߫. ߛߏ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߏ߲ߘߏ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌߟߊ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߘߎ߰ (ߛߙߊ߬ߞߐ߬ߟߍ߬)  ߛߌߟߊ.ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߁߭ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ߫ ߊ߲ߘߊߟߎ ߌߛ߭ߊߞ ߊ߬ߟ ߕߎ߬ߘߑߖߌ߲ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ (ߟߊ߬ߘߍ߰ ߓߏߟߏ߲). ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߞߍ߫ ߡߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍߡߊ߫, ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߘߌ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߍ߬ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐߙߐ߲ߜߍ߫ ߞߟߐ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߎߕߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߌߓߎߣ ߞߊ߬ߟߑߘߎ߲ߣ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊߖߌ߰ ߣߍ߲ ߁߆߀߀ ߟߊ߫߸ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߐߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߞߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߘߐ߬ߖߍ߰ߙߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߣߊ ߝ߭ߌߘߊߟ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߦߑߟߊ߯ߙ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߠߎ߫ ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߁߉߆߅ ߣߌ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫. ߘߐ߬ߖߍ߰ߙߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߌ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߜߘߌ߸ ߡߌ߬ߛߙߌ (ߖߊ߯ߡߐ) ߘߏ߫ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߲߭ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߏ ߡߊ߬. ߓߏ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟ ߎߡߊߙߌ߫ ߓߟߏ߫߸  ߞߴߊ߬ ߛߊ߲ߓߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߎߟߎ߲߫ ߝߊߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߕߍ߲ߓߍ߲߫ ߘߐ߫ ߞߘߎ. ߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߓߋ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߟߏ߫߸ ߖߌ߲߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߷

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬