ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲
Flag of Senegal.svgߖߏ߲߬ߖߏ߲ Coat of arms of Senegal.svgߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ: "ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫"
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߙߊ ߟߎ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߑ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߏߟߏ߲߫
Location Senegal AU Africa.svg
Senegal - Location Map (2011) - SEN - UNOCHA.svgߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߞߎߓߋߘߊ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫
ߘߎ߰ߓߊ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߊ ߥߟߐߝߐ
ߛߌߦߊ %߄߁.߃ ߥߟߐߝߐ

%߁߈.߁ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ
%߁߇.߈ ߝߎߟߊ
%߁߅.߇ ߛߍߙߍ߯ߙ
%߇.߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߞߊߦߊ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

 •ߞߊ߲ߕߌ߮

 •ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ
ߞߊ߲ߓߍ߲

ߡߊߞߌ߫ ߛߊߟ

ߡߎ߬ߤߊߡߍߘ ߖߐߣ
ߞߕߌߛߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߀/ ߁߉߆߀
ߝߊ߲߬ߝߘߊ

 •ߡߎ߰ߡߍ


ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߁߉߆߇߁߂

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ

 •ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ

߁߅ ߄߁߁ ߆߁߄

߆߈.߇ ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲

 •ߡߎ߰ߡߍ
 •ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲


ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߅߉.߉߈߇(߂߀߁߈)
ߘߟߊ߫ ߃߆߇߅

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ +߀(UTC)
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ +߂߂߁
ߓߟߐߟߐߛߙߋ .sn

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎߓߋ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸  ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫  ߣߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫-ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߣߐ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊߛߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߀ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞ.ߝ ߂߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߛߊߞߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߊߜߟߊ ߕߊ߲߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞ.߅߃߁ ߡߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߓߊ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߌ߫. ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߓߊ.

298.977x298.977px

ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ ߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߬ߦߙߌߥߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫. ߡߊߞߌ߫ ߛߊߟ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂ ߸߂߀߁߂.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߏ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߏ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߝߋߝߋ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬  ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߰ߡߟߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߥߟߐߝߐ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߐ߫..

ߕߐ߲ߘߓߌ߫ ߞߟߍ ߞߐ߫ ߁߅߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ߬. ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߆߲ ߠߊ߫ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߙߋ߬ߞߏ߲ ߘߊߦߟߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߝߙߋ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫.

ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߢߍߟߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߝߐ߬ߢߍߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߞߘߐ߫ ߸ ߝߊ߰ߡߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߇߲ ߠߊ߫


ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]