ߞߏ߲ߞߣߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߏ߲ߞߣߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ،ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߛߌ߰ߢߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߞߙߎߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫:ߡߊߣߊ߲ߞߙߎ߫،ߞߙߎߓߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߸ߓߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߧߊ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߬

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߈߇߅ ߖߊ߰ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊ߲ߡߎ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬.ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ،ߛߘߌ߬ߓߋ߫،ߖߊ߯ߟߏ߲،ߕߙߊߥߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫..

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߣߐ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ߝߏߦߌߘߊ߫،ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߖߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߊ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ߛߊߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫

ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߯ ߃ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߣߐ߫߸ߒߞߏ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߞߏߛߓߍ߫

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߓߍ߯ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߘߋ߰߸