ߘߎ߯ߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߯ߙߊ߫/ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߯ߙߊ߫߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߂ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ߟߖ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߫߸ߝߏߦߌߘߊ߫ ،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]