ߓߍ߲߬ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߍ߲߬ߘߎ߯/ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲.

  • ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ߡߘߎ߬ ߛߌ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߲߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߕߏ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߊ߰ߘߐ߬ߞߍ ߂߁ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߦߋ߲߬،ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߍ߭ ߥߟߏߒߘߐ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߟߐ߭ߝߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ (ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐ߫߸ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߌߛߟߊߞߊ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫...