ߘߟߊ߬ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߟߊ߬ߓߊ߫/ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߘߟߊ߬ߓߊ߬ ߘߎ߱ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ

߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊߓߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߎߕߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ ߘߟߊߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ߸ߛߌߦߊ ߂ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬؟ߝߎߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

ߡߌߕߌ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߲ߓߋߦߊ߫


ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫،

=ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߟߊߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߤߊߟߌ߬،ߛߏߡߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬،ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߏߡߦߊ ߞߐ߫ ߘߌ߬،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫،ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫،ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬،ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ߣߴߌ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߝߘߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ،ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߣߐ߫،ߊ߬ߟߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫  ߟߋ߬ ߡߊ߬،

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊߓߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߦߏ߫ ،ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߦߟߌ ߊ߬ ߟߊ߫ ߠߊߡߍ߲،ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬،