ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬߸ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ߬ ߘߌ߫ ߸ߘߎ߱ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߣߐ߰ߞߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߣߏߙߊߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫߸ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߣߌ߫ߟߊ߲ߘߌ߬ ߣߌ߫ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߐ߫ ߘߐ߫߸ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߓߐ߲߬ߕߍ߫߸ ߘߎ߱ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߘߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߘߎ߱ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߸ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߫ߓߊ߲ߝߟߍߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߏߘߋߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߣߌ߫ ߞߋߕߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߘߍ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ ߞߊ߬ߡߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߍ߫ ߸ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎߞߣߐ߫ ߣߌ߫ ߛߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߘߋߦߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬߸ ߝߏߦߌߘߊ߫߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬،ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߏ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߓߊߞߍ߭، ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߟߐߘߎ߮ ߟߊ߫ ،