ߓߟߊߕߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߟߊߕߏ߫/ߥߟߊ߫ ߤߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߊߕߏ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߤߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߊߕߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߟߋ߬..

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]