ߟߋߡߙߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߋߡߙߎ߫/ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸((ߟߋߡߙߎߘߟߊ߬ߞߊ߲߫))ߣߌ߫((ߟߋߡߙߎߕߏ߲ߓߏ߲߫))ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߛߣߍ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ

ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߋߡߙߎߘߟߊ߬ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߟߋߡߙߎߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫  ߘߎ߬ߓߊ߬ߡߘߎߦߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ ߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߕߋ߲߬߸ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߞߛߐ߬ߞߐߓߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߐ ߘߐ߸ߘߟߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬߬ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߡߘߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߊߘߐߞߍ߫߂߁ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߛߊߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߝߍ߭ ߟߊ߫߫߸ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߞߋߕߊ߬،ߛߌ߬ߛߋ،ߞߐ߲ߘߍ߫،ߕߙߊߥߟߋ،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߲߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߟߐ߮ ߦߋ߲߬

߸ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬،

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߘߌߣߍ߲ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߛߏߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫-ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬