ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߘߊߘߌߛ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬߸ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߂ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫

ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫

߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߸ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫،ߓߙߋߕߋ߫،ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߞߐ߲߬ߘߍ،ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬߸ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߎ߲ߞߎ߲߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ ߘߝߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ߦ߫ߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߉ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫

ߣߐ߭ߘߎ߯ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ߏ߬߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬،ߊ߬߬ ߣߐ߭ߘߎ߯ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߘߎ߰ߣߍ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫

ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߐߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߊ߬ߟߊ  ߏ߱ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬،ߛߏ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߣߎ߲ߞߎ߲߲ߞߊ߫

ߣߎ߲ߞߎ߲ߘߟߊ

߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ߬߬ ߕߎߡߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߛߊ߲߭ - ߊ-ߛߊ߲߭ ߘߟߊ߬ߓߊ߬ߡߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫߸ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍߦߊ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃ ߇߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫،߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫،ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍߦߊ ߕߎ߲߬ ߡߐ߰ ߁߂ ߈߇߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫.