ߝߊߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߝߊߘߎ߯ ߥߟߊ߫ ߣߏߙߊߝߊߘߎ߯߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߰ߘߎ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߘߎ߯ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍߞߍ߫ ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߬߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߏ߬ߡߊ߬ߡߘߎߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫ ،ߞߐ߲ߘߍ߫،ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ،ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ،ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊߘߎ߯ ߞߏߛߓߍ߫،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߥߊߦߌߞߊ߫߸ߝߊߘߐߞߍ߫߂߁ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߊ߲ߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬߸ߊߟߊߡߵߊ߲ ߡߙߌߦߊ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߝߟߍ߫߸ߢߐ߭،ߓߊ߬ߣߊ߲ߞߎ،ߞߋ߲߬ߘߋ؟ߡߊ߬ߟߏ،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߦߋ߲߬ ،ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߒߞߏ ߟߐ߲߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߛߏߡߊ ߘߌ߬߸

ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߝߐߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߙߍߥߊ ߘߎߡߊ߲߫  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߤߊߟߌ߬،ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߓߊ߬ ߘߐ߲߮ ߡߛߏ߬ ߘߍߞߙߎ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߬ ߡߐ߲ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߋ߲߬