ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫/ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߭ߘߎ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߬ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬߬،ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲߫-ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲߫ ߖߊߥߏ ߞߍߟߊ߫ ߟߎ߬߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫߸ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߓߌ߲ߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫߫ ߖߎߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫.