ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲statute ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫constitutional law ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߠߞߊ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫. ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ߫ ߢߊ ߢߊߝߐ߫. ߟߊߒߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬، ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫  ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߙߌߘߐ߸ ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߐߘߎ߯ ߞߊߟߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߠߞߊ ߕߊ߭ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ  ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫.