ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Infobox Subdivision administrative

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߟߊߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߲߬:

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲߭ߞߏ߲߬߸ ߘߞߏ߫߸ ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫߸ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߎߘߊ߫߸ ߞߌ߲߬ߕߌ߬ߢߊ߲߫߸ ߡߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫߸ ߣߊ߭ߓߎ߲߫߸ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫߸ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫߸ ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲ߣߌ߲߫.

ߛߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߕߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߥߙߍߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߟߌߍߣߌ߫ ߝߙߎߕߎ (ߝߐߙߕ) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߏߛߍߝ ߜ߭ߊߟߌߍߣߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߓߟߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬߬߬ߝߐ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫.


ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߌ߰߰߰߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߇߂߄ ߆߃߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬߬߬߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߆߈߇ ߀߀߂ ߘߌ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]