ߝߙߊ߬ߖߊ߲߬ߣߍ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߝߙߊ߬ߖߊ߲߬ߣߍ߲߫ /ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ /ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߥߘߊߦߊ߫ )ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߗߡߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ߖߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߞߵߌ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ ߛߎ߯ - ߎ - ߛߎ߯ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊ ߕߊ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߘߎߞߎ߲ߣߊߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߎ߬ ߸ߝߏ߫ ߞߐߟߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ)߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߍ߯ ߣߴߌ ߕߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߘߌ߫, (ߛߎߡߦߊ)

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߓߊߏ߬ ߤߊߟߌ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߡߛߌ߬ߘߓߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍ߬ߟߊ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ :ߓߊ߬ߣߊ߬ߞߎ ،ߕߌ߬ߦߊ ،ߢߐ߭ ،ߞߎ ،ߡߊ߬ߟߏ ߊ߬ ߣߌ߫…..

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߎ߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߌ߫ ،ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߘߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫