ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫)
ߞߎ߲ߓߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߸ ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߍ߰ߙߍ߬ߟߌ ߞߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߝߐ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߥߦߐ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߖߐߟߊ߲ߘߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߂߇߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫߸ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߝߊ ߞߐߝߍ߬ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߟߊ߫ ߞߙߎߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫.

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ100 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Located in the present-day administrative territorial entityߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߅°߄߀′߀″N ߈°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentmonarchy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished dateߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 12 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߲߬ߕߍ߰߸ ߏ߬ ߞߎߓߋ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߫، ߞߙߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߙߍߞߍ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߘߏ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߬ߢ߭ߊߢߌ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߏ߬ߢ߭ߊߦߌ߸ ߘߏ ߞߵߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߣߌ߲ߒߞߋ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ߫ ߝߟߐ ߕߐ߮ ߛߎߡߊ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߝߍ߬ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߛߏ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߱ = ߛߏߣߌ߲ߒߞߋ، ߛߏ߬ߢ߭ߊߦߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߭ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߃߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ "ߢ߭ߊ߬ߣߊ"، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߞߎߡߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߡߊ߫ ߛߐ߬ߢ߭ߊߢߌ ߣߌ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߞߣߐ߫، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߏ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߥߣߊ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߝߐߢߊ ߞߍ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߘߌ߫، ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߝߐߢߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߓߊߏ߬ " ߢ߭ " ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߫ ߥߐ߲߬ߛߙߐ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߕߟߋ ߒߞߎߥߊߡߌ߫ ߞߏ߬ߙߏߡߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫.