ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߲ߓߌ ߛߊߟߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߭ ߕߊ߲߬߸ ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߡߊߟߌ ߝߍ߬ ߁߉߁߃ ߟߊ߫[߁].

ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫
commune of Mauritania, archaeological site
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊQ3446265 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߅°߄߅′߅߆″N ߇°߅߈′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Heritage designationTentative World Heritage Site ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
World Heritage criteriaWorld Heritage selection criterion (iii), World Heritage selection criterion (iv), World Heritage selection criterion (v), World Heritage selection criterion (vi) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߱ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߀ ߀߀߀ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߑߡߎ߬ߙߊߝ߭ߌߘ ߊ߬ߓߎ ߓߊߤߙ ߓߟߏ߫ ߁߀߇߆ ߟߊ߫. ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߞߊߘߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߥߙߏ߬ߓߊ ߓߊ߲ߡߊ߲ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ (ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ؟) ߞߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (߁߁߉߀-߁߂߃߅) ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߋ߬ ߁߂߄߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ ߞߐߘߍ߫.

ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫߸ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߘߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߀߆߇ ߟߊ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ߫ ߊ߬ߟ-ߓߊߞߙ [߂]ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߌ߲ߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߛߓߍ߫:

ߞߎ߲ߓߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߍߟߋ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߕߊ߲ߣߌߝߌ߬ߟߊ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߢߍߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ߬ߟߊ߫. ߛߏ ߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߐ߬ߟߐ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߖߌ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߛߣߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

«ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߣߍ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲ (Acacia)» ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌߓߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߌߟߌ (ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߌ߬ ߓߊ߲߬ߞߎ ߟߊ߫) ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߓߏ߲ (ߡߊߓߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲) ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߐ߲߬ߞߍ߬ ߦߙߌ߫ ߓߎߙߎ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏߕߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߡߊߦߙߐ (Mage) ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߋ߲߬; ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߕߌ߮ ߟߎ߬. ߘߏߕߎ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߥߛߎߓߏ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߝߣߊ߫.

ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫ ߞߣߍ߫ ߘߐߖߍ߯ߙߍߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫ ߞߣߍ߫ ߘߐߖߍ߯ߙߍߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߣߍߟ ߘߋ߬ ߡߋߖ߭ߌߍߙ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐߡߊߛߋ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߊߎߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߖ߭ߊߙߑߕߌߜ߭ߍߛ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߛߍߙߑߜ߭ߍ ߙߐߓߊ߬ߙߕ ߣߌ߫ ߛߏߝߌ߫ ߓߍߙߑߕߌߍߙ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Van Doosselaera, B, 2014. «ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߣߍ߲ (ߘߊ߰ߕߍߟߍ߲): ߘߊ߰ߟߐ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫߸ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߅߲\߆߲ - ߁߇߲ ߌ.ߡ)»߸ africa magna, Frankfurt, Reports in African Archaeology 5.: ISBN 978-3-937248-43-1

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • (en) Anthony G. Pazzanita. «ߞߎ߲ߓߌ߫ ߛߊߟߋ߫», in Historical dictionary of Mauritania, Scarecrow press, Lanhan (Maryland); Toronto, Plymouth (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲)߸ ߂߀߀߈ (3rd ed), p. 287-288 (ISBN 9780810855960)
  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫
  2. [߂] ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫