ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ (ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫)߸ ߊ߬ ߝߐߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߘߍߜߍ߫߸ ߝߏ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߐߙߐ߲߫.

ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1965 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Republic of The Gambia, République de Gambie, Islamic Republic of The Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepublic of The Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇬🇲 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ðə ˈɡæm.bi.ə ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߊߖߟߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐProgress, Peace, Prosperity, Прогрес, мир, просперитет, The smiling coast of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߊ߲ߖߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Banjul ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߃߀′߀″N ߁߅°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߃°߂߅′߂߇″N ߁߃°߄߇′߂߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߃°߄߉′߄߈″N ߁߅°߄′߄߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߃°߃′߄߉″N ߁߆°߄߄′߅߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߃°߂߃′߀″N ߁߆°߄߉′߂߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:The Gambia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Adama Barrow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Adama Barrow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬National Assembly of The Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of The Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencydalasi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationߓߊ߲ߖߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎBS 1363 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊCommonwealth realm of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Gambian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagTheGambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.gm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫not-free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂607 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+220 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ116, 118, 112 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeWAG ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits629 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇬🇲 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens of places in the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of the Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

="wikitable"

|+ ! colspan="2" |ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ |-

|

ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

|

ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲

|- | colspan="2" | |- | | |} ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߏߘߋߞߏߘߋ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ []ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߓߊ]] ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߔߊ߫߹ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁߀ ߆߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁ ߈߅߇ ߁߈߁ ߘߌ߫ ߂߀߁߃ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫. ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߙߍ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߞߊ߯ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߐ߬ߝߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߡߊߞߍ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߓߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߬. ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅ ߁߇߆߅ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߊ߬ ߦߙߐ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߘߊ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߥߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߊߦߊ߬ ߖߊ߰ߡߍ ߞߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߦߊߦߊ߬ ߖߊ߰ߡߍ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߖߊ߰ߡߍ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߏߖߊ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌߞߏ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߭ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߋߞߏߕߏߙߌߦߊߟ. ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ (ߕߎߙߌߛߡ). ߞߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߄߈,߆ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߟߊ߫߸ ߘߐ߱ ߝߊ߲߭ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ %߇߀ ߖߊ߬ߕߋ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ߞߊ߲ ߞߊ߲ߓߙߊ/ߞߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߊ ߡߊ߬ (ߥߟߊ߫ ߛߋߙߍߙߋߞߊ߲ ߜ߭ߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߝߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߛߋߙߍߙߋ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߌ ߝߊ߰). ߛߋ ߌ ߊ (ߛߌ ߊߌ ߋ) ߟߊ߫ ߥߐ߭ߟߘ ߝߊߞߕߑߓߎߞ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘ߭ߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߤߊߡߊߛ ߘߌ߫, ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫: ߎߞߙߍߣߌ߫߸ ߤߏߟߊ߲ߘ߸ ߝߟߌߔߣߌ߫߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫߸ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߦߡߊߣߌ߲߫߸ ߞߡߐߙ߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߛߌߛ߭ߟߌ߫߸ ߡߏߟߑߘߊߝ߭ߌ߫߸ ߛߊߟߏߡߐ߲߫ ߕߌ߲߸ ߘߏߡߣߌߞ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߗߍߞ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߡߊߙߑߛ߭ߊߟ ߕߌ߲߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߊ߲߫, ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߓߊߟߌ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫. ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߍ߲ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߖߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫. ߦߊߦߊ߬ ߖߊ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߖߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߖߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߉ ߂߁1߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]