ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߓߊ߲ߡߊ߲߯ߠߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߬. ߞߎ߲ߓߌ߫ ߕߋ߭ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߞߐ߯ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߭ߖߊ߬ߙߊ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߘߐ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫; ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߞߏ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߟߎ߫ ߟߐ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߡߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߭ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߐ߲߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫, ߞߏߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊߞߍ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߁߂߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬, ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߛߌ߰ ߘߴߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߂߀߀ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊߕߌ߫. ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߏߢߊ߬ ߖߋߞߎ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߓߊߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߏߘߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߝߊ߰ߡߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߋߝߋ߫߸ ߝߴߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߥߊ߬ߟߊߕߊ߬.

ߏ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߥߊ߬ߜ߭ߊߘߎ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߥߘߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߝߣߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬ ߁߂߀߅ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߖߊ߬ ߖߡߊߣߊ (ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬) ߣߌ߫ ߕߊ߬ߞߙߎߙߎ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߓߐߞߓߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߘߋ߫߸ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߟߊ߫.

ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊ߰ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߛߙߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߡߐ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߙߊ߬ ߒ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫, ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߊ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߲߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߊ߬.

ߜߊ߬ߙߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߐ߲߫ ߡߐ߲߯ߡߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:

  • ߣߌ߫ ߥߊ߰ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߗߋ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫.
  • ߓߊߏ߬ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߜߎߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߜ߭ߊߘߎ߰ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߟߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߡߊ߬, ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߁0߀߀ ߗߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫.
  • ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ߖߡߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߝߊ ߣߌ߫ ߓߎ߲߬ߘߍ ߘߌ߫ ߥߙߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫.
  • ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߥߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.
  • ߛߍ߬ߣߍ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ ߟߊߛߌ߰ ߛߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊߞߍ߫ ߛߐ߲߬.
  • ߊ߬ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ ߟߊ߬ߛߓߊߕߌ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߭ ߟߋ߬ ߕߋ߬ ߝߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬߸ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߓߋ߬ߕߋ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫.
  • ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߬ߞߊߝߏ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߕߍ߫߸ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬; ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߲߭ (ߣߎ߬ߡߎ߲) ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫.