ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߡ.ߘ) (UK) ߕߐ߮ ߡߊ߬, ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ ߘߌ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߘߊߝߍ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ. ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߘߌ߫߸ ߓߐߕߏ߲ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫߸ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߏ߬ ߓߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲ߛ߭ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߟߑߕߌߞ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌߘߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߁߂߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߰ߖߌ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ ߂߄߂ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ: ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫
ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ. ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߂߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ (ߟߐ߲ߘߙ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀,߃ ߘߌ߫. ߊ߬߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߡߌ߲ߜ߭ߊߡ߸ ߡߊ߲ߛ߭ߋߛߑߕߍߙ߸ ߜ߭ߑߟߊߛߑߜ߭ߏ߫߸ ߟߌߘߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߋߞߐߛ (ߛߑߞߏߕߑߟߊ߲ߘ)߸ ߜ߭ߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮. ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ (ߟߐ߲ߘߙ)߸ ߋߘߍ߲ߓߎߙߜ߭߸ ߞߊߙߑߘߌߝ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߝߊߛߕ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫. ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߐߢߐ߲߮ߡߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ (ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߓߊߟߌ ߝߋ߲ ߘߌ߫), ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߌ߲ ߠߎ߬߸ ߦߏ߫: ߡߊ߲߯ ߕߌ߲߸ ߜ߭ߎߋߡߌߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊߙߑߛߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߐߦߌߘߊߟߌ. ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߟ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߕߍߡߊߥߛߎ ߘߐ߫ ߁߉߀߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊߘߊ߲ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߁߈߀߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߘߌ߫. ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߮ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߐ߬ ߁߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߤߏߞߌ߭ ߘߐ߫ ߁߉߂߀ ߠߊ߫, ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫

ߜߟߎߞߘߎ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞ.ߥ.ߞ (ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲) ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߸ ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߝߊ߫ ߁߄߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߬ߞߌߛߍ ߟߊߘߤߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߟߌ ߛߝߊ߫ ߆߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߛߎ߬ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߋ.ߡ.ߘ (ߋߙߐߔߎ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ) ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߇߃ ߟߊ߫: ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ %߅߁.߉ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߕ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߸ ߞ߇ (ߞߙߎ߫ ߇)߸ ߞ߂߀ ߞߙߎ߫ ߂߀)߸ ߟ.ߡ.ߞ.ߓ.ߢ (ߏߕߊ߲ ߥߟߊ߫ ߣߋߕߏ), ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߥ.ߞ.ߛ) ߘߐ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊߕߍ (ߍ߲ߕߍߙߑߔߏߟ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߘ.ߖ.ߛ).

ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߍߙߑߡߌߣߟߏߗ߭ߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߁߇߀߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߋߞߐߛ (ߛߑߞߏߕߑߟߊ߲ߘ) ߟߎ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ ߝߐߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߘߐ ߝߐߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߇߀߇ ߣߌ߫ ߁߈߀߀ ߕߍ߫. ߁߈߀߀ ߘߍ߭ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߘߍ߬ ߁߈߀߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߎ߲߬ߓߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߋߞߐߛ߸ ߜ߭ߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߓߍ߫. ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ (ߣߐߕߛ) ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߂ ߞߏ߸ ߞߵߏ߬ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߞߍ߫ ߋߞߐߛ (ߛߑߞߏߕߑߟߊ߲ߘ) ߘߌ߫߸ ߜ߭ߊߟ ߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߕߐ߮ ߛߓߍߢߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߖߎ߯ߡߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߏ߲߬. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬, ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߋߞߐߛ߸ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߊߟ ߞߊ߬ߝߏ. ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮. ߕߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߓߌ.ߓߌ.ߛߌ (ߓ.ߥ.ߓ) (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ) ߦߋ߫ ߖߌ߭.ߓߌ߬ (GB) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߐߟߌ ߟߴߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡ.ߘ UK ߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮. ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߝߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߣߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߝߐߟߌ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߕߌߘߊ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߐߟߌ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߘߍ߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߭ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ߞߊ߸ ߋߞߐߛߑߞߊ߸ ߜ߭ߊߟߑߞߊ߸ ߌߙߑߟߊߘߌߞߐߘߎ߯ߞߊ ߥߟߊ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘߌߞߊ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߦߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߘߍߘߍ߲ߝߍ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊߥߛߊ߬߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬: ߒߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫.