ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ،ߓߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߏߣߌ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߟߊߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߕߍ߫ ،ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߞߊ߲ߣߎ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߞߊ߲߯ߣߍ߬ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߞߊ߲.

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߭ ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߡߎߙߊ߲ ߘߐ߫ ،ߦߏ߫

  • ߛߊߟߌߝߊ߬ߣߊ
  • ߝߌ߬ߕߙߌ
  • ߛߊ߯ߝߏ
  • ߘߙߎ߬ߞߕߐ
  • ߥߎ߬ߕߎ
  • ߞߟߊߒߞߋ
  • ߡߊ߬ߢߐ߲߬ߡߊ߲߮

ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߦߙߐ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߓߡߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫( ߒߠߋ )ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߒߞߋ.

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߛߐ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬. ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ،

ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ :

ߓߊ߯ߣߍ߫ ߑ ߤߌ߬ߟߏ߫ ߑ ߛߌ߬ߞߏ߫ ߑ ߣߞߊ߬ߕߏ߫ ߑ ߞߙߊ߬ߞߏ߫ ߑ ߕߎ߬ߡߎ߲߫ ߑ ߢߋ߰ߙߎ߫ ߑ ߛߋ߰ߜ߭ߎ߫ ߑ ߞߏ߰ߜ߭ߎ߫ ߑ ߕߊ߲߯ߡߎ߲߫

ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :

ߞߋߟߋ߲߫ ߑ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߑ ߛߓߊ߬ ߑ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߑ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߑ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߑ ߛߋߦߌ߲߫ ߑ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߑ ߕߊ߲߫

ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،