ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, cultural region
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬, Middle East and North Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߃߀°߂߆′߂߇″N ߉°߄߀′߅߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of North Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߥߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߥߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߟߊߝߏ߬ߓߊߟߌ (ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߍߡߊ߬) ߟߋ߬ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߘߐ߫. ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߍ߫ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߒߕߋߟߋ߲ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߛߑߥߍߖ߭ ߥߏ߬ߦߏ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫[߁].

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߜߝߐ߬ߟߌ (߂߀߀߀)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߐߕߏ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬߸ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫߸ ߕߎߣߛߌ߫߸ ߟߓߌ߫߸ ߋߗ߭ߌߔߎߕߌ߬߸ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߤߊߙߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߞߟߍ߫ ߘߎ߯ߞߟߏ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߣߌ߫ ߛߤߊߙߊߥߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߘߍ߬ߞߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߘߌ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߝߐ߲ߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߯ߤߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߤߊߙߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߓߐߕߏ߲ ߘߌ߫. ߊߛߌߔߊ߲߫ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋߏߕߊ߫ ߣߌ߫ ߡߋߟߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߌߟߖ߭ߊ ߛߏߓߋߙߊߣߌߦߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߟߌߕߌ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߎ߫ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߗ߭ߌߓߙߊߟߑߕߊ߬߸ ߞߣߊߙߌ ߕߌ߲߸ ߡߊߘߍߙߊ߫߸ ߊߖ߭ߏߙߍߛ߸ ߟߊ߲ߔߋ߬ߘߎߛߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߔߌߦߏߣߌ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߌ߫.

ߓߍߙߌߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߴߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍߙߌߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߘߋ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߯ߟߛߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯.

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߓߊߣߎ߲ߞߎ ߥߎ߬ߛߎ ߌ.ߡ.ߢ ߁߀߀߀߀ ߠߊ߫ ߗ߭ߎߟߎߛ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߋߗ߭ߌߔߎߕߌ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߢߍߝߍ߬߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߍߡߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬