ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ
ߥߙߎߣߍ, ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫, realm, crown colony
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1821 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲traditional African religion ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߊߞߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅°߃߃′߀″N ߀°߁߃′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߥߙߎߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyBritish West African pound, Gold Coast ackey ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊGold Coast ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date1957 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߁߄߇߁ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߍ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߋߟߑߡߌߣߊ߫ ߖߌ߲߬ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߁߄߈߂ ߟߊ߫߸ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߖߐ߲߭߸ ߛߊߣߌ߲߸ ߡߎ߬ߙߎ߸ ߟߊ߬ߓߊ߸ ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߸ ߜߐ߯ߘߟߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߋ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߘߊߣߋߡߊߙߑߞߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߛߎߥߍߘߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߙߎߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫. ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߣߌ߲ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߖߎߟߦߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߈߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߘߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߌ ߞߐ߫: ߘߊߣߋߡߊߙߑߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߣߌ߫ ߍߟߑߡߌߣߊ߫ ߖߌ߲߭ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߇߁ ߠߊ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߟߎ߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߞߟߍ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߌ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߛߋߞߏߘߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ (߁߉߁߀) ߠߊ߫

߁߉߀߁ ߠߊ߫߸ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߛߎ߲ߞߎ߲ ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ — ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲߸ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߣߐ߬ߓߊߟߌ (ߘߌߦߊߡߊ߲)߸ ߜߋ߲߭ (ߛߋ߲߬ߓߊ߬ߢߌ߲)߸ ߝߍߝߍ߸ ߦߙߌ߸ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ ߟߎ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߓߌ߲߭ ߜ߭ߊߣߊ߬. ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߏ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ (ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ ߟߊߘߏ߲߭ ߦߋ߲߬).

ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߜߛߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫.

߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߜ߭ߏߟߊ߲ߘ (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߜ߭ߏߟߊ߲ߘ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫)߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߌ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߯ ߞߊ߲߬ ߞߙߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫: ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߘߌ߫. ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬߬ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬