ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߝߙߌߞߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫)
ߊߝߙߌߞߌ߬
ߘߎ߬ ߞߟߏ, geographic location, ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Ostfeste, ߘߎ߱, Afro-Eurasia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ ߞߐ߬ߘߎ߮, Southern Hemisphere ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߁°߅′߃߈″N ߇°߁߁′߁߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Africa Flickr.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Kibo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫International Council of African Museums ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Eurasia, ߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫African studies, Africana studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC26272 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫  ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃߀ ߃߃߀ ߀߀߀ ߕߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞ.ߝ ߆߂߂ ߀߀߀ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ،

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߸ ߤߙߐߘߎ߯ ߞߊߓߍ ߸ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߸ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ ߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫ ߸ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߸ ߕߏ߬ߜ߭ߏ߬ ߸ (ߘߊ߬ߏ߬ߡߍ߬) ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߸ ߞߊ߬ߡߋ߬ߙߎ߲߬ ߸ ߗߊߘߌ߬ ߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߸ ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߫ ߸ ߋߞߎߊߕߍ߯ߙ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߌߙߛߌ߸ ߙߌߦߏ߬ ߘߏ߰ߙߏ߫ ( ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ )߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߙߌ߫ ߕߌ߲ߖߡߊ ߸ ߕߣߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߸ ߟߌߓߌ߫ ߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߖߌߓߎߕߌ߫ ߸ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߸ ߋߗߏߔߌ߫ ߸ ߋߙߌߕߙߋ߬ ߸ ߞߋ߬ߣߌ߬ߦߊ߫ ߸ ߎ߬ߜ߭ߊ߲߬ߘߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߙߋߣߌߦߋ߲߫ ߕߌ߲ ߸ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߘߌ߬ ߸ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞߌ߬ ߸ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߋ߬ ߸ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߬߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߸ ߣߊߡߌߓߌ߬ ߸ ߓߋ߬ߗߎ߬ߥߊ߲߬ߘߎ߯ ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߸ ߞߡߐߙߌ߬ ߕߌ߲ߖߡߊ߸ ߡߘߊ߬ߜ߭ߊߛߑߞߊ߯ߙ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߬ߙߍ ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߀߀ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߁߀߀ ߀߀߀ ߀߀߀

߁߉߅߀-߁߉߆߀  ߡߐ߱ ߂߇߅ ߀߀߀ ߀߀߀

߁߉߉߀ ߡߐ߱ ߆߄߀ ߀߀߀ ߀߀߀

ߊ߬ ߡߐ߱ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߁ ߂߀߀߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߰ ߖߊ߬ߡߊ %߄߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߎ߬ߜ߭ߊ߲߬ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ %߅߁ ߓߍ߯ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲

ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫

ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߀߆ ߀߀߀ ߀߀߀ ߏ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߥߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߇߅ ߀߀߀ ߀߀߀ ߓߏߟߏ߲߫ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߣߴߊߝߙߌߞ ߕߍ߫ ، ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߝߙߌߞ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߰ߖߌ߬ߜߍ ߸߸

ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߊ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߭ ߝߟߍ߫ ߣߌߟ ( ߞߺ ߆߄߀߀) ، ߞߏ߲ߜ߭ߏ߫ ߓߊ (ߞߺ ߄߂߀߀) ، ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ( ߞߺ ߄߁߀߀) ، ߖߊ߲߬ߓߍߖ߭ߌ߬ (ߞߺ ߂߇߀߀)، ߏߙߊ߲ߖ߭ߌ߫( ߞߺ ߂߀߀߀)، ߞߎߣߍߣߌ߲߬( ߞߺ ߂߀߀߀) ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߓߊ( ߞߺ ߁߈߀߀)

ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ

ߞߐ߰ߖߌ ߘߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

ߗߊߘߌ߬ ߘߊ߬ߟߊ ،ߢߊߛߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ ،ߕߊ߲߬ߜ߭ߊ߬ߣߌߞߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ ،ߝ߭ߞߌߕߏߙߌߦߊ߫ ߘߊ߬ߟߊ ،ߊߟߌߓߍߙߌ߬ ߘߊ߬ߟߊ ،ߙߘߏߟߑߝߏ߬ ߘߊ߬ߟߊ، ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߋߟߏ߬ ߘߊ߬ߟߊ ،ߡߐ߬ߋߙߏ߫ ߘߊ߬ߟߊ ،ߋߟߋߖ߭ߊߓߍߕ ߘߊ߬ߟߊ

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߘߏ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌߘߏ߮ ،ߜߊ߲ߓߍߛߌ߬ ߖߌߘߏ߮ ،ߛߙߌߕߌ߬ ߖߌߘߏ߮