ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ߫ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߲ ߠߎ߬

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ :ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒߞߏߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫.

  • ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

߁-ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲. ߂-ߕߌ߲ߺߞߌ ߟߊߟߐ߬ߟߌ. ߃-ߖߊ߮ ߓߐߟߌ. ߄-ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߲߬ߠߌ߲. ߅-ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߡߊߜߍ߲( ߡߊ߬ߓߊߕߏ=ߤߖߌ).