ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ
ߘߎ߲ߓߎ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲group behaviour, adversarial process, ߓߊ߯ߙߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫political science, interaction science, political sociology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
External data available at URLhttp://data.europa.eu/euodp/en/data/group/eurovoc_domain_100142 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐpolitical history, music and politics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, citizen, village chief ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange site URLhttps://politics.stackexchange.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߥߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߦߋ߫. ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲. ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߢߊ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߱ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߘߎߢߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ (ߊ.ߝ.ߞ) ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߞߙߎߞߊ ߦߋ߫ (ߓ) ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߌߛߟߊߞߊ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߘߍ߭ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ (ߖ.ߓ.ߞ) ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߞߏ߫ ߘߌ߫ (ߦߏ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊߖߎ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߙߋߦߊߟߌ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߏߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫: ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߄߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߣߊߓߊ߲߬ߛߊ߲߬߸ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߐ߬ߛߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߲߬ߟߊ ߥߋ߲ߘߍߟ ߝߟߌߔ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫: ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߛߌ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߞߍߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߵߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ (ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߣߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߔߑߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.