ߟߌߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Libya (orthographic projection)
Flag of Libya

ߟߌߓߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋߓߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎߓߍ߲߫ ߁ ߇߀߉ ߅߄߀ ߟߋ߬. ߕߌ߲ߙߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ (߂) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ (ߌߟߐߕ) ߕߌ߲ߙߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߣߍ߲߬ߜߍ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߓߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߑ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߉߀ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߑ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߲ߘߦߊ ߕߊ߫ ߕߟߊߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߊ߲߬ :

  • ߛߌߙߕ ߥߎߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߊ߲ߘߦߊ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫
  • ߟߌߓߌ߫ ߥߎߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߊ߲ߘߦߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߌߙߊ߲߬ ߘߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߊ߫
  • ߝߍߖ߭ߊ߫ ߥߎߟߊߞߏߟߏ߲ ߓߊ߲ߘߦߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߣߊ߯ߣߌߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߐ߯ߘߎ߮ ߘߐ߫

ߟߌߓߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߕߣߌߖ߭ߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߐߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߥߙߏߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߗߊߘߌ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌ߬ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߘߐ߫

Libya 4983 Tadrart Acacus Luca Galuzzi 2007

ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߰ߖߌ߬ߣߍ߲߬ߜߍ ߘߐ߬ߛߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌߓߌ߫ ߡߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߇߇߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߟߓߌߞߊ߫ %߉߀ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߣߍ߲߬ߜߍ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߏ߫ ߟߌߓߌ߫ ߑ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߤߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߌߓߎ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߣߍ߲߬ߜߍ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌ߫ (ߡߛߌߙߊ߲߬) ߝߙߊߥߐ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߑ ߙߐߡߎ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߥߟߋ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߑ ߣߌߟߌ߬ ߓߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߌߓߎ߫. ߁߉߁߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߥߟߋ߫ ߞߏ߫ ߟߌߓߎ߫ ߑ ߞߐߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߟߌߓߎ߫ ߞߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߌߓߌ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Archaeological Site of Sabratha-108976

ߟߌߓߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߑ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߑ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߢߍ߫ ߑ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߝߍ߭ߖ߭ߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߝߣߌߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߛߊߞߏ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߝߣߌߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߟߌߓߊ߲ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ ߞߐߝߍ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߤߊߞߍ߫ ߑ

Archaeological Site of Sabratha-108976

ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߑ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߙߐ߬ߡߎ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߌߓߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߑ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ߫ ߃ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߙߌߔߏߟߌߕߍߣߌ߬ ߣߌ߫ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߣߌ߫ ߝߍ߭ߖ߭ߊ߫ ߘߌ߫ ߑ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߞߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߛߋ ߟߌߓߌ߫ ߑ ߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߋ ߝߍ߬ ߛߓߊߙߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߙߋߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌߔߑߕߌ߬ ߣߌ߫ ߡߋߜ߭ߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߟߌߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߐ߬ߡߎ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߣߐ߬ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߍ߯ߡߊߣߍ߲ߓߊ ߝߙߌߛߌߦߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߝߍߘߍ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߚߌ߫.

߄߅߅ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߡߟߊ߫ ߛߌߦߊߓߏߟߏ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝ߭ߘߊߟߋ߲ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߑ ߓߌߖ߭ߊߕߍߣߌ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬. ߅߃߃ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߎߡߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߆߄߁ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߑ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߑ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߍߖ߭ߊ߫ ߆߆߆ ߝߊ߲߭ ߠߋ ߝߍ߬ ߑ ߓߍߙߑߓߍߙ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߊߝߍ߬ ߑ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߝߐߕߊߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߛߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߑ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߓߊߛߊ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߗߊߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߙߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊߣߋߡ ߓߏߙߑߣߎ߫ ߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߛߋ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߑ ߓߍߙߑߓߍߙ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߛߌߟߡߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߞߊߙߖߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߑ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߡߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߜߟߏߜߍ ߔߋߔߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߙߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߟߌߓߌ߫ ߘߌ߫. ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߊߕߙߊ ߦߋ߫ ߓߙߎ߬ߘߊ߬ߡߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߘߌߞߘߌ߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߔߋߔߋ߫ ߦߏ߫ ߜߟߏ߬ߜߍ ߕߊߛߌ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߙߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߓߛߌߣߌ ߑ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲߬ ߡߊߝߘߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߙߊ ߞߐ߫. ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߘߊߝߌ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߫ ߢߘߊ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߢߘߊ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߊߟߊ߲ߣߍ߲.

Awjila (Libia) - The Mosque of Atiq

Ottoman Tripolitania[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Capture of Tripoli by the Ottomans 1551

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߸ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߎߛߎߡߊ߲ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ (ߏߕߏߡߊ߲߫) ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߁߅߅߁ ߠߊ߫ ߑ ߎߛߎߡߊ߲ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߑ ߋߙߐߔߎߞߊ ߣߕߊ߬ߓߊ߬ߕߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߙߎߞߌ߫ ߘߊ ߓߐ߫ ߟߌߓߌ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߑ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߑ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߑ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߊߓߏ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߋߣߎߛߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߑ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߟߑߛߊߣߎߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߞߟߍ ߢߍߞߐߣߐ߲߫ ߞߟߍ ߞߍ߫ ߁߉߁߁ ߟߊ߫ ߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߎߛߎߡߊ߲ߟߌ߫ ߡߙߊ ߓߟߏߞߊ߬ ߁߉߁߂ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߸ ߟߌߓߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲߫ ߞߟߍ ߞߊ߲߬ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߦߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߁߉߂߃ ߸ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߍߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߋߣߊߌߞߌ߫ ߘߌ߫ .


Italian Libya[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Omar Mukhtar 13

ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߃߉ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߌ߫ ، ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߧߴߊ߬ ߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߟߐ߲ߠߌ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊ߬.

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

King Idris I of Libya August 15, 1965

ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߉ ߣߌ߫ ߁߉߄߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߟߌߓߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋߕߌ߯ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊߛߡߊ߬ ߟߌߓߌ߫ ߞߐ߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߜߍߘߐߕߊ ߘߐߜߏߦߊ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߢߍߞߐߣߐ߲߫ ߞߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߡ ߟ ߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߢߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߛߊ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߢߍߡߐ߮ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߌߘߙߌߛ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎߘߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߌߘߙߌߛ ߝߟߐߡߊ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߟߊߛߋߟߌ ߞߍ߫ ߁߉߅߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ . ߟߌߓߌ߫ ߟߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡ ߟ ߛ ߕߐ߯ ߞߘߐ߫ ߁߉߅߁ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߞߊߝߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߁߉߅߅.


ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߌߘߙߌߛ ߛߋߣߎߛߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߌ ߢߍߥߟߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߌߘߙߌߛ ߝߟߐߡߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߛߐ߲߭ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߡߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߕߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊߞߍ ߡߎ߰ߡߍ ߕߙߋߞߋߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߛߏ߬ߓߌ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊߖߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߇ - ߁߉߆߇ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߕߊߖߌ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߕߊߖߌߞߏ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߞߘߐߘߏ߲߫ ߸ ߖߏ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌߘߙߌߛ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫.

Démographie[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Libyan

ߟߌߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߜߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ %߂߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߑߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Ghadames - Grosse Moschee

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߎ߲ߣߊߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߑ ߁߉߉߃ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.


ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌߓߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߑ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߎ߬ߊߡߊ߯ߙ ߞߘߊߝߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߑ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߑ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߓߘߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߁߉߇߇ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߊ߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߑ ߋߙߐߔߎ߫ ߞߊ߲ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]