ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߣߊߘߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߣߊߘߊ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1867 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠇꠣꠘꠣꠒꠣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎCanada, Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇨🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲kanadɑ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߛߑߕߘߊߞߏߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌO Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐA Mari Usque Ad Mare ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐA mari usque ad mare ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߞߣߊߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊOttawa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲, ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, Arctic Ocean, Great Lakes, Hudson Bay ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅߆°߀′߀″N ߁߀߉°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߇°߃߁′߂߅″N ߅߂°߃߇′߁߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߈߃°߆′߄߁″N ߆߉°߅߇′߃߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߁°߄߀′߅߃″N ߈߂°߄߀′߅߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߆߀°߁߈′߂߃″N ߁߄߁°߀′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Canada.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Logan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Arctic Ocean ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentconstitutional monarchy, ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊߝߏ, parliamentary system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫monarch of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Charles III of the United Kingdom ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Justin Trudeau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has cabinetKing's Privy Council for Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupreme Court of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ߫ ߟߏ߲ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyCanadian dollar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, Greenland ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍConstitution Act, 1867 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, NEMA 5-15 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊProvince of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Nansen Refugee Award ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Canadian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.canada.ca ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagCanada, Kanada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ca, .quebec ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsArms of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has seal, badge, or sigilGreat Seal of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official symbolNorth American Beaver ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Item operatedembassy of Canada, The Hague ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patron saintJoseph, Jean de Brébeuf, Saint Anne, North American Martyrs ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Separated fromߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalCanada Open Data portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂302 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code000-019, 060-099, 754-755 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeCDN ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits316 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://travel.stackexchange.com/tags/canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇨🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Canada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߣߊߘߊ߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߉.߉߈ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߥߊߣߍ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߈߉߁ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫. ߞߣߊߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߏߕߊ߬ߥߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߞߎߓߋߛߏߟߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߙߏ߲ߕߏ߬߸ ߡߐ߲ߕߑߙߋߦߊߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߊ߲ߞߎߝ߭ߊ߬ (ߝ߭ߊ߲ߞߎߝ߭ߍߙ). ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ (ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫) ߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߐ߬ߓߘߐ (ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߈߀ ߠߎ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ %߇߀ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߐߕߏ߲ ߝߍ߬. ߞߣߊߘߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐߥߊ߬ߛߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߜߟߌߞߘߌ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߋߕߐ ߓߊ߯ ߛߋ߫߸ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߘߐߝߊߟߋ߲ ߥߛߎ߬ ߄ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߞߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߊߜߋ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߇߆߃ ߟߊ߫. ߁߈߆߇ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ (ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߮) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߕߊ߰ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߁߉߃߁ ߥߍߛߕߑߡߣߌߛߑߕߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߣߐ߭ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߞߣߊߘߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߥߍߛߕߑߡߣߌߛߑߕߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߞߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߊߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫. ߞߣߊߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߟߊ (ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߐߣߌ߫) ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߝߌߟߊߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊߖߊ߲ߣߍ߲ (ߞߏߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߢߣߊߡߦߊ ߛߎߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߐ߫.ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߐ߬ߥߙߍ߬ߡߊ߸ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲ ߕߋߙߌߦߊ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏߟߌ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߣߊߘߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߝߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߕߊ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߛߝߊ ߕߊ߲ߣߌߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߢߝߍߝߊ߲ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ. ߞߣߊߘߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߢߌ߲߬ߧߊ (ߟ ߡ ߞ ߓ ߢߞ߇ (G7)߸ ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ߸ ߞ߂߀ (G20)߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߍ߭ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߞߣߊߘߊ߫ ߕߐ߮ ߓߟߏߦߊߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߙߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߌߙߊ߲ߞߊ ߞߣߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߏߙߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲. ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋߓߍߞ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ߫ ߗ߭ߊߞ ߞߊߙߑߕߌߦߋ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߛߑߕߘߊߞߏߣߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߡߊ߬߸ ߁߅߃߅ ߟߊ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߊߙߑߕߌߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏߣߊߞߏߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߛߑߕߘߊߞߏߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲: ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߅߄߅ ߡߊ߬߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߯ߘߊߣߍ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߏߙߊ߲߫ ߓߊ ߝߍ߬ ߞߣߊߘߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߲ ߠߊ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬-ߞߎߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߏߙߊ߲߫ ߓߊ ߟߐ߭ ߝߍ߬. ߁߇߉߁ ߠߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߱ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߣߊߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߈߄߁ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߁߈߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߯ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߟߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߊ߲߬. ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߟߎߌߛ ߛߍ߲ߕ ߟߏߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߐ߮ ߟߊߟߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߁߉߅߁ ߠߊ߫. ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߣߊߘߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߝߏ߫ ߞߣߊߘߊ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߌ߬ߘߊ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߙߎߝߊ߫ ߕߐ߮ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]