ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫߸ ߊ.ߞ.ߘ߸ ߞ.ߘ߸ ߊ.ߞ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߓߊ߯ ߝߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߛߌ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬, ߡߍ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߜߙߋ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߘߐ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (USA)߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߥߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߊ ߞ)߸ ߊ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲߬ ߞߙߎߝߊߟߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߣߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߓߊ߫߫ ߟߏ߯ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߛߓߊߣߊ߲ ߥߟߴߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߉.߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ (ߡߟߌ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃.߈)߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߘߌ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀.߁). ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃߂߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߃߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߛߌ߭ ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߡߊ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߙߎߝߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߙߍ߲߫ ߕߟߍ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ, ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, superpower, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߂ ߘߓߊ߬ߕߊ 1784 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫United States of America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠀꠝꠦꠞꠤꠇꠣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮the United States of America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲USA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ʉːɛˈsɑː, ˈmeɪɹ.ɹɪkə ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊWhite Americans, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲, Asian Americans, Native Americans in the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌThe Star-Spangled Banner ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐߌ߲߬ ߜ߭ߐߘ ߥߌ ߕߑߙߐߛߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐIn God We Trust ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐArctic Ocean, ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߃߉°߄߉′߄߁″N ߉߈°߃߄′߄߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of geographic center߄߄°߅߈′߂″N ߁߀߃°߄߆′߁߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߄°߄߈′߅߅″N ߆߆°߅߇′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߇߁°߂߂′߄߈″N ߁߅߆°߂߈′߄߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߄°߃߂′߃߉″N ߈߁°߄߈′߁߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅߂°߅߅′߁߆″N ߁߇߂°߂߆′߁߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:United States.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Denali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Badwater Basin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentpresidential system, ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Joe Biden ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Joe Biden ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has cabinetUnited States Cabinet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Federal Government of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬United States Congress ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊSupreme Court of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Federal Reserve System ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyUnited States dollar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߡߍߞߛߌߞ, ߞߣߊߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍUnited States Declaration of Independence ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, NEMA 5-15 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊConfederate States, Thirteen Colonies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workThe City on the Edge of Forever ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫American studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.usa.gov/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blog.usa.gov/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
External data available at URLhttps://www.data.gov/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Privacy policy URLhttps://www.usa.gov/privacy-security ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagusa, America, USA, EstadosUnidos, america ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.us ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textUnited States Constitution ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the United States Of America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsGreat Seal of the United States of America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has seal, badge, or sigilGreat Seal of the United States of America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official symbolBald Eagle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portaldata.gov ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the statistical territorial entityUnited States Minor Outlying Islands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Gregorian calendar start date߁߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1582, ߂߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1582, ߁߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1752, ߁߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1867 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/united_states_of_america ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂310, 311, 312, 313, 316 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code000-139 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeUSA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits338, 366, 367, 368, 369 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC17234 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://travel.stackexchange.com/tags/usa, https://matheducators.stackexchange.com/tags/usa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇺🇸 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for honorary citizens of entityCategory:Honorary citizens of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߌߟߡߊ:ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߤߊ߯ߥߊߦ ߞߊ߬ߝߏ ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߍ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߊߦߌߓ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߢߊߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫. ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߸ ߓߊ߲ߘߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߓߌߦߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߁߇ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ: ߊ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫
ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߝߊߘߊ߲ߞߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬:

ߟߊ߬ߕߍ߲: ߋ߫ ߔߑߟߙߎߓߎߛ ߎߣߎ߲ߡ

ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߝߊߘߊ߲ߞߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬:


ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ: ߟߏ߬ߟߏ߬ ߖߏ߲ߖߏ߲
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫
ߕߊ߯ߡߢߊ: ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߠߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫
'ߖߐ߲ߣ ߝߟߌߔ ߓߟߏ߫
ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߣߍ ߟߎ߬
ߞߎߓߋߘߊ: ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߍ߭ ߛߌ߫
ߛߏߞߎ߲ߓߊ: ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲: ߏ߬ ߝߋ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߛߌߦߊ ߟߎ߬:

ߝߘߊ߬ߜߍ % ߇߆,߆

ߝߘߊ߬ߝߌ߲ % ߁߃,߄

ߊߖ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ % ߅,߈

ߛߦߊ߫ ߜߘߍ/ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ % ߂,߇

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ % ߁,߃

ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߢߊߝߍ߫ ߕߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ % ߀,߂

ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬:

ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ % ߁߈,߁

ߡߍ߲ ߕߴߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߘߌ߫ %߈߁,߉

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯߯ߣߊ: ߌߛߟߊߞߊ % ߇߃,߀

ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߍ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ % %߂߁,߃

ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ %߂,߁

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ % ߀,߈

ߜߘߍ ߟߎ߬  % ߂,߉

ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߬ߦߊ: ߊߡߋߙߞߌߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮: ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ
ߞߊ߲ߕߌ߮: ߘߏߣߊߟߘ ߕߑߙ߭ߐ߲ߔ
ߛߙߍߞߍ/ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ: ߡߊߌߞ ߔߍ߲ߛ
ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߲ߛߌ ߔߋߟߏߛߌ߫
ߞߕߌߟߊߟߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߖߐ߲ߣ ߙߏߓߊߙߕ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߜߙߊ
ߓߏ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߊ߲߬ߜߍ
ߓߏ߲ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫:

ߘߐߘ

ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ


ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߇߇߆ ߟߊ߫
ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭/߁߇߈߁ ߠߊ߫
ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃/߁߇߈߃ ߟߊ߫
ߛߌ߰ߞߊ߲ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߁/߁߇߈߈ ߠߊ߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߄/߁߉߇߆ ߟߊ߫
ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ:
ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞ.ߝ ߉ ߈߃߃ ߅߂߀

ߡߟߌ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ (߃ ߇߉߆ ߇߄߂)

ߖߌ % ߡߊ߬ ߆,߉߇
ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ

(ߘߎ߱)

ߞ.ߝ ߉ ߁߄߇ ߅߂߀

ߡ.ߝ (߃ ߅߃߁ ߉߀߅)

ߛߌ߰ߓߊ߮
߂߀߁߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߃߂߇ ߁߆߇ ߄߃߄
߂߀߁߀ ߕߐ߯ߛߓߍ ߃߀߈ ߇߄߅ ߅߃߈
ߢߐ߰ߢߐ߰ߟߌ ߃߂,߈/ߞ.ߝ
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (PIB) (ppa)
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߏߟߊ߯ߙ $ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߂߀ ߈߉߁ (USD)
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߘߏߟߊ߯ߙ $ ߆߂.߅߁߈
Gini ߂߀߁߆ ߄߁.߅ (ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ)
Ioh ߂߀߁߇ ߀.߉߂߄ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߖߎ߰)
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏߟߊ߯ߙ߸ ߊ.ߞ.ߘ߸ $ (USD)
ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ -߄ ߞߊ߬ ߛߋ߫ -߁߂ ߡߊ߬߸ +߁߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ +߁߁ ߡߊ߬߸ UTC
ߛߋߕߐ (ߛߡߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ) ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ -߄ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߀ UTC
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߞߊߙߏ/ߕߋ߬ߟߋ/ߛߊ߲߭, ߛߊ߲߭ - ߞ - ߕ
ߝߏ߲߬ߘߏ / ߛߌߟߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ +߁ (1+)
ISO ߝߙߍߕߍ ߃߁߆߆ ߊ߲ ߠߎ߬
ߓߟߐߟߐ ߡߊ߬ߛߙߋ US ߞ.ߘ

Gov

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߲߬ߜߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎ߬ߣߍ߰ ߁߃ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߐߘߐ߲߫ ߘߐ߫ ߞߐ߯ߖߌߘߊ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߐ߬ߞ ߌߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߇߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߁߇߇߆ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߇߈߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬, ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߓߌ߬߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߈߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߊ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߁߇߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߛߊߟߌ߫ ߞߟߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߭ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫, ߞߊ߬ ߞߣߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ (ߞߟߍ߬)߸ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߍߕߊ߮ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߋߙߋ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߝߏ߬ ߁߈߈߃ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߓߟߏߞߊ߬߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߊߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߜߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߝߟߐ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߟߊߘߊ߬ߤߊ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߟߊߟߐ߭ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ߬ ߖߐ߲߬ߖߐ߲߬ ߞߏ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜߛߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߛߋ߬ߞߘߐ߬ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߊߙߏ ߞߊ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߋ߬ߞߘߐ߬ߞߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߥߎ߬ߦߊ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߘߐ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߭ ߕߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߘߐߛߌ߮߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߊ ߞ ߛ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߜߍ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߣߐߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (ߞ ߥ ߢ) ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ PPA ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞ ߥ ߢ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐ ߦߋ߫ ߥߛߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߞߏ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ ߕߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߊ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߱ %߄.߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߣߊ߲߬ߝߟߏ %߃߁ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫,  ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ߸ ߡߐ߭ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߸ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ߞ ߥ ߢ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߫.

ߊߡߋߙߌߜ߭ߏ߬ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ

ߞߎߡߊߛߎ߲ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߋߙߌߜ߭ߏ߬ ߝ߭ߍߛߔߎߛߌ߫

ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߜ߭ߏ߫ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߥߊߟߘߑߛߋߡߎߟߍߙ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߁߅߀߇ ߟߊ߫߸  ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߜ߭ߏ߫ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫. ߘߊߘߐߡߌߣߊߞߎ߲ߢߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߐߕߊ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ (ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲) ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߇߇߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߌߝߌ߲߫ ߡߏߦߑߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߖߌߐߙߑߖ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߖߏߛߍߔ ߙ߭ߍߘ. ߡߏߦߑߟߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߐߟߌ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ߧߊ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘ߭ߍ߬ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌߣߌߦߊ ߜ߭ߊߖ߭ߍߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߌߟߑߦߊߡߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌ߯ߣߌߦߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߆ ߁߇߇߆ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߦߌߟߡߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߘߌߞߌ߲ߛߐ߲߬ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇ ߁߇߇߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߙߎߝߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲. ߦߌߟߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇߇߇ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߞߙߎߝߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߕߐߡߊߛ ߖߋߝߊߙߑߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߛߓߍ߫ ߁߇߇߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߓߍ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߛߟߊ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߁ ߢߍ߫ ߁߇߇߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌߞߌ߲ߛߐ߲߬ ߕߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߐ߫.

ߡߍ߲ ߟߕߐ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߊ.ߞ߲) ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊ ߞ ߘ ߘߌ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫߸ ߟߊ߬ߡߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߍ߲ ߘߌ߫, ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߎߣߊߦߑߕߍߘ ߛߑߕߋߕ ߥߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߋߕߊ ߖ߭ߏ߬ߣߌ. ߞߎ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߑߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ (ߘߌߛߕߑߙ߭ߌߞ ߐߝ ߞߎ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߫) ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߍ߲߸ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍ߬ߞߊ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߓߎߞߊߙߌߟߞߊ, ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߑߟߌߝ ߞߎߓߋ ߥߟߊ߫ ߞߑߟߌߝ ߔߟߊߛ
ߡߏ߲ߛߞ ߡߐ߲ߘ߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ.

ߓߍ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߋߙߍ߲߫ (ߛߎ߲ߞߎ߲) ߛߍ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߏߣߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߊߡߋߙߞߌߞߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߍ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߕߍ߰ ߟߊ߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ߫ ߕߍ߫ ߜߙߋ ߞߣߐߟߊ ߞߙߎ߬ߛߐߟߐ߲ߞߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߏ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߁߀߀߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌ ߡ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐߛߊ߲߯ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊߞߘߐ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߅߅߅߀ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߛߊ߬ߓߊ ߞߎ߲ߓߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߤߊ߲߯ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߡߛߌߛߔߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ߫ ߘߐߥߙߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߡߛߌߛߔߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߈߀߀ ߣߌ߫ ߁߆߀߀ ߟߊ߫ ߌ ߡ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߣߌ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߟߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߓߊ߫  ߞߊߤߏߞߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߎ߫ ߣߊ߭ ߢߍ ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫. ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍߘߍ߲ߒߝߍ߭ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߝߍ߬. ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߓߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ UNESCO ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߏߋߓߑߟߏ߫߸ ߡߋߛߊ ߝ߭ߍߙߑߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߐ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߗߊߞߏ ߞߊ߲ߦߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߥߏ ߔߎߋߓߑߟߏ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߌߖ߭ߌߦߊߣ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߘߌ߫ UNESCO ߓߟߏ߫. ߌߦߏߞߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߤߏߘߋߣߏߛߏߣ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߣߌ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߥߊߦ߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߁߂߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌ ߡ ߞߐ߫.

ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫, ߏ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋߡߛ ߞߎߞ, ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߐ߲߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߋߡߛ ߡߎߣߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐߥߟߏߡߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍߞߑߛߌߞ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߆߀߀ ߟߊ߫. ߘߎߜ߭ߑߟߊߛ ߤߊߛ ߎߓߌߟߞߊ  ߛߑߡߌߕߑߛߏߣߌߦߊ߫ ߟߐ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫. ߎߓߌߟߞߊ ߞߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߉߂ ߉߁߆ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߊߝߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߄߇߃ ߆߁߆ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌߘߏ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߴߏ߬ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߤߊ߲ߙߌ ߍߝ ߘߏߓߌ߲ߛ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߗߊߣߊ߲ߥߎ߲߫߹ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߣߊ߫߸ ߡߐ߱ ߁ ߁߀߀ ߀߀߀ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߖߌߘߏ߮ ߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߂ ߂߁߁ ߀߀߀ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߣߌ߫ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߅ ߂߅߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߆߉߇ ߀߀߀ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߑߞߊ߲ߘߌߣߊߝ (ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߛߌߙߌ߲ߘߝߐߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߞߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬. ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߛߊ߲߭ ߅߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߢߍ߫.

ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߓߟߏߕߍ߮ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߟߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߏߢߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߟߏ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߞߊߙߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߦߙߋߞߋ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ) ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߖߋ߭ ߟߎ߬ ߛߣߍ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߗߋߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫߸ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߥߙߎߣߍ߫ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫.

ߡߋ ߝߑߟߏߥߊ߬ ߜߐ߬ߝߐ ߁߆߂߀ ߠߊ߫
ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߏߛߑߕߌ߲ ߦߋߗߏ߮ ߛ߭ߊߙߑߟߏߕ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߔ ߟ

ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߎߛߑߕߌ߲ߣ߸ ߝߑߟߏߙߌߘ, ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߙߋߓߛߌߞߌ ߞߊ߲߬߸ ߁߅߆߅ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߗ߭ߎߊ߲ߣ ߔߐ߲ߛ ߘߋ߫ ߟߋߏ߲߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߁߅߁߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫߸ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߔߏߙߑߕߏ߫ ߙߌߞߏ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߄߉߃ ߟߊ߫. ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߑߟߏߙߌߘ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߞߎߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߐߛߑߕߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߊ߫ ߝߋ߫]]. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߝߍ߬. ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߐ߫ ߞߐ߯ߖߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌߣߌߦߊ ߟߋ߬ ߁߆߀߇ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߡߛߑߕߐ߲ߥ ߣߌ߫ ߔߌߟߑߜ߭ߙߌߡ߸ ߔߑߟߊߌߡߐߝ ߥߙߎߣߍ ߁߆߂߀ ߠߊ߫. ߥߙߎߣߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߜߙߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌߣߌߦߊ ߤߊߎߛ ߐߝ ߓߐ߯ߖߍߛߋߛ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߆߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߋߝߑߟߏߥߊ߬, ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߤߖߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߢߍ߫߸ ߞߐߣߍߞߑߕߌߞߐߕ  ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߓߊߖߎߟߞߊ߸ ߞߵߊ߬ ߢߍߕߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߥߙߎߣߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߣߍ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߲ߡߊ߬ߟߏ (ߓߑߟߋ). ߓߐߒߘߐߟߌ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߏߞߌ ߘߐ߫߸ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ. ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߐ߯ߘߟߐ ߣߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߣߍ߯ߝߌ߲ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߘߐ߫. ߊ߲߬ߜߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎߙߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߋߞߐߛ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߊ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߟߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲߫ (ߛߌ߭ ߖߊ߰ߡߊ߲߫) ߕߘߍ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߊߓߍ߲߭ ߡߊ߬߸ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߢߌߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߏߣߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬. ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߟߊߥߊߟߌ߫ ߢߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߗ߭ߋߐߗ߭ߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߇߃߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁߃ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ ߖߘߍ߬ߕߌ߮ (ߤߙߐ) ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߤߊߞߍ߫ ߞߘߐ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ (ߡߊߓߌ߬ߟߊ) ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߏ ߡߙߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߙߌߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߋ߲߫ ߛߐߘߐ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߡߊߦߟߍ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߛߦߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߌ (ߓߎ߯ߟߌ) ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫߸ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ

ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߎߘߎ߲ߛߊ߫ ߘߊ߫. ߌߛߟߊߞߦߊ ߞߎߘߊ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߁߇߃߀ ߣߌ߫ ߁߇߄߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߥߟߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߐ߮ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߊߝߍ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߍ߫ ߘߋ߬. ߛߊ߲߬ ߥߐ߬ߙߐ߲߬ߥߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ (ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬), ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߞߣߊߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߲߭ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߁߃ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂.߁ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߇߇߀ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߊ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫. ߡߐ߰ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߎ߯ߟߌ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߁߇߇߀ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߜߍߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌߞߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬. ߖߎ߬ߊ߲ߣ ߔߋߙߍߛ ߞߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߖߌߞߟߍ߫ ߛߘߍ ߛߊ߲ߕߌߦߊߜ߭ߏ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߇߇߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߟߎߞߎߓߊ (ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߊߟߐ߬ߟߊ߲) ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߖߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߊ߲ߞߎߝߍ߯ߙ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߞߏߟߏ߲ߓߌ߫-ߓߙߌߕߊ߲ߠߞߊ. ߊߛߌߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߌ߰ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߥߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߢߝߎߞߘߎ (ߜߏ߬ߟߏ ߛߊߛߊߓߐߣߍ߲ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߌ߫) ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߊߖ߭ߌ߫ ߕߍ ߖߊ߬ߥߏ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߡߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߝߋ߯ߙߋ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߐ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߔߋߙߍߛ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫

ߢߍߡߌߘߊ ߞߎߞ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߖߏߣߊ߲ߣ ߖ߭ߏߝߊߣߌ߫ ߓߟߏ߫ (߁߇߉߅)

ߢߍߡߌߘߊ ߞߎߞ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߖ߭ߏߝߊߣߌ߫ ߓߟߏ߫

ߢߍߡߌߘߊ ߖߋߡߛ ߞߎߞ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߢߐ߲߰ߡߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߤߥߊߦߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߥߊߦߌ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲߫ ߥߊߌ߬ߡߋ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߥߎߦߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߇߇߈ ߠߊ߫߸ ߞߎߞ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߖߟߐߞߐ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߰ߙߋ߬ ߕߌ߲ (ߌߟ ߘߋ߬ ߛߊ߲ߘߑߥߌߗ)߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߞߊ߲ߠߊ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߢߍߡߌߘߊ ߖߋߡߛ ߞߎߞ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߙߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߡߊ߬߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߛߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߤߥߊߦߌ߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߁߇߇߈ ߠߊ߫߸ ߢߍߡߌߘߊ ߞߎߞ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߐ߯ߖߌߘߊ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߥߙߎߣߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߑߕߊ߫ ߞߊ߬ߟߑߝߐ߯ߣߌ߬ߦߊ߫. ߊ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߏߙߋߜ߭ߐ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߄ ߣߌ߫ ߃߀ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߞߋߔ ߝߐߟߑߥߍߘߊ߬ (ߓߊ߲ߘߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߜߙߋߞߎ߲). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ߘߊߖߎ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ߕߊ߲ߞߌ߲ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߃ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߛߏ߲߯ߓߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߎߞ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߓߑߟߌ߲ߜ߭  ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߇߇߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߖߌߓߌߟߊ (ߓߊ ߥߟߊ߫ ߞߐ߭) ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߖߌߐߙߑߖ ߛߐ߲߯ߘ, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ ߘߎ߯ߙߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߎߕߑߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߞߎߡߊ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߦߎߞߎߏߕ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲ߓߊ߮ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ (ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ ߌߕߗߑߡߋ ߣߎߕߑߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߎ-ߗߊ-ߣߎߟ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߝߟߌ ߘߌ߫߸ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮, (ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߖߍ߬ߘߍ ߞߟߌ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐߢߊ߫ ߖߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߞ ߓߟߏ߫ ߦߎߞߎߏߕ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߦߙߐ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߕߐ߮. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߤߥߊߦ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߐߞߍ߫ ߕߎ߲߯. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߡߊߎߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲߫ ߓߊ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸  ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߭ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߎߞߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߊߞߋߞߎߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߇߇߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ (ߦߙߌ߸ ߣߍ߭߸ ߜߎߟߎ߲ߞߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߕߍߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫) ߞߋߟߋ߲ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ߲ߜߍ ߕߟߊ ߟߊ߫. ߞߎߞ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߝߊ߰ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߷


ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ (߁߇߇߆-߁߈߆߅)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߲߬ߞߊ ߖߐ߲߭߭ߣ ߕߑߙߐ߲ߓߎ߬ ߓߟߏ߫

ߖߐ߲ߣ ߕߑߙ߭ߐ߲ߓߎߟ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫. ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲߬ߜߌ߬ߟߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߞߏ ߕߍ߫߸ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߝߋߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬ ߞߙߎߞߙߍߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߢߍߛߓߍ߫ ߖߊ߲߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߘߏ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߤߊߞߍ ߏ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߁߃ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߛߌ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߕߍ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬_ߊ߲߯_ߛߊ߲߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊߟߌ ߘߌ߫.  ߜߙߋ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߥߙߎߣߍ߫ ߘߍߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫. ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߇߈߉ ߟߊ߫߷

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߊ߬ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߟߊ߲߬ߓߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߐߙߞߑߕߐ߲ߥ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߞߐ߫ ߁߇߈߁ ߠߊ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ

߁߇߈߃ ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߁߇߈߇ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊߛߌ߲߫߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߁߇߈߈ ߠߊ߫. ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߓߏߟߏ߲߫ ߃ ߘߌ߫߸ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߖߌߐߙߑߖ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲߬ ߓߟߏ߫ ߁߇߈߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߓߟߏ߫. ߤߊߞߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߓߍ߲߭ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߇߉߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߘߌ߫ ߁߈߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߁߈߂߀ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ ߛߣߍ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߝߍ߬. ߥߟߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߀߀ ߣߌ߫ ߁߈߄߀ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߕߊ ߜߟߐߡߌ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߓߌ߬ߓߊ߰ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߋ߲߭ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫߷


ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁߈߃߄ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߀߆/߂߈/߁߈߃߄ ߣߌ߫ ߀߆߲/߁߅/߁߈߃߆ ߕߍ߫

ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߛߊ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߟߎ߬ߌߖ߭ߌ߬ߦߊ߯ߣ ߞߍ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߊ߫ ߁߈߀߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߓߊߟߌ߫. ߁߈߁߂ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߞߊ߬ߛߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߛߊߞߙߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߟߐ߫ ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߘߏ߮ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߁߈߁߉ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߘߐ߫ ߥߎߦߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߣߌߘߐ߫ ߥߎߦߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߣߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߖߌߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߯ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߖߊߞߑߛߐ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߮ߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߁߈߂߀ ߣߌ߫ ߁߈߅߀ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߐߥߙߊ߬ ߓߊߞߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߮ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߌߜ߭ߛ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߁߈߂߈ ߣߌ߫ ߁߈߅߄ ߕߍ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߁߈߃߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߕߋߞߑߛߊߛ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߈߄߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߁߈߄߆ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߏߙߋߜ߭ߐ߲߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߌ߭ߓߌ߭ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߡߍߞߑߛߌߞ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ ߁߈߄߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߡߊ߬.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߙߍߡߊ߸ ߞߏ߲ߞߏߣߌ߬ߛߌ߸ ߦߍߟߏߥߛߑߕߏ߲ߣ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߥߍ߬ߙߍ ߞߣߐ߫.

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߦߙߍߡߊ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏ߲ߞߏߣߌ߬ߛߌ ߦߋ߫ ߦߍߟߏߥߛߑߕߏ߲ߣ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߥߍ߬ߙߍ ߞߣߐ߫ ߥߑߦߏߡߌ߲ߜ߭. ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߫ ߁߈߄߈ ߣߌ߫ ߁߉߄߉ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߓߊ߲߸ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߜߙߋ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߜߍ߲߭ߕߍ߱ ߡߊ߬߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߓߊߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏ߲ߞߏߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߝߙߊ߬ ߛߣߍ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߖߐ߮ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߈߆߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߞߌߞߦߊ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߷

ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߍߕߌߛߑߓߐߙߜ߭ ߞߟߊߓߍ߲

ߊߝߙߌߞߊߞߊ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߥߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߓߊ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߫ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐ߲ߒߞߐߢߐ߲߮ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߖߐ߲߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ (ߛߋߣߊ) ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ (ߛ߭ߊ߲ߓߙߎ߫ ߘߋ߬ ߙߋ߬ߔߙߋߛߊ߲ߕߊ߲߫) ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߞߣߍ ߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߌߦߊߦߊ ߞߊ߲߫, ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߝߊߞߊ߲ߞߋ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߣߍ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߟߊߟߐ߬ ߟߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߟߊ߫. ߁߈߆߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߍ߲ߞߏ߲ߟ ߟߊߛߌ߰߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߓߊ ߖߐ߲߬ߧߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߙߎߞߊ ߘߌ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁߃ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߕߐ߲߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ (ߥߙߏ߬ߘߎ߮), ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ (ߘߍ߭) ߟߎ߬߸ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫. ߓߟߏߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߙߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐ߬ߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߆߁߈ ߀߀߀ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߘߍ߭ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߢߐ߲߰ߝߍ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߊ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߆߃ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߟߍ߲ߞߏ߲ߟ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߏ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߭ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߢߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߘߍ߭ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߈߆߅ ߟߊ߫߸ ߛߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߁߃ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫. ߟߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߟߢߊ߬ߟߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߜߎ߫ ߘߊ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߟߢߊ߬ߟߌ ߁߄߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߖߐ߲߬ ߞߘߐ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߄ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߁߅߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊߡߋߙߞߌߞߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߫. ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߋ߬߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߟߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߍ߲ߞߏ߲ߟ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ߒߡߊ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߞߌߛߍ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߍ߫. ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߡߙߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߝߏ߫ ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߇߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߁߈߇߆ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߡߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߊ߬ ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߈߉߀ ߣߌ߫ ߫߁߉߁߀ ߕߍ߫߸ ߞߏ߫ ߖߌߡ ߞߑߙ߭ߏߥ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߍ߯ߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߝߣߊ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߛߙߊ

ߋߟߌߛ ߌߛߑߟߊ߲ߘ ߁߉߀߂ ߟߊ߫

ߋߟߌߛ ߌߛߑߟߊ߲ߘ߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߖߎ߬ߞߘߐ߫

ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߸ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߓߍ߮ߦߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫߷

ߝߎ߲ߘߌ߸ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߏߓߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߥߎ߬ߝߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߞߊ߬  ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߞߛߊ߬ߓߌ ߓߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬. ߝߊ߬ߛߏ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬߸ ߦߏ߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߔߙߊߕߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߙߋߘߐߛߊ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߝߊߘߌ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߕߘߎ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߢߎߡߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ (ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲) ߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߈߁߀ ߣߌ߫ ߁߈߉߀ ߕߍ߫. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߦߙߐ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍߞߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߎ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߘߐߥߊ߬ߙߊ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߛߊ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߁߈߆߇ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߞߌ߫ ߟߊ߲ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߥߊߦ߸ ߏ߬ ߟߎ߬߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߁߈߉߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߤߊ߯ߥߊߦ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߁߈߉߃ ߟߊ߫. ߔߐߙߑߕߏ߬ ߙߌߞߏ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎ߬ߥߊ߯ߡ ߣߌ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊߛߑߔߊ߫ ߣߴߊߡߋߙߞߌ ߞߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊߡߏߥߊ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߛߊߡߏߥߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߌ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߛߊ߲߬ ߘߊߣߑߡߊߙߞ ߡߊ߬ ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߣߌ߫ ߂0߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߓߊ߬ߛߍ߲ ߓߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߲߫. ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߞߐߙߑߣߋߟߌߦߎߛ ߝ߭ߊ߲ߘߍߙߑߓߌߟߕ߸ ߖߐ߲߬ߣ ߘߌ ߙߏߞߑߝߌߟߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߞߊߙߑߣߋߖߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߟߊߛߌ߲߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊߕߟߎ ߣߌ߫ ߜߊߞߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߖߌ߭ ߔߌ߫ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߟߐߘߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߜߍߓߏ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߋߘߌߛߐ߲߫ ߣߌ߫ ߕߋߛߑߟߊ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߢߎߡߍߦߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߟߎߡߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋߟߋ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߤߊ߲ߙߌ ߝߐߙߘ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߝߊ߲ߓߏ߫ ߞߏ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߟߊߞߌ ߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߘߊ߫ ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߧߊ. ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߥߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߢߍߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫, ߦߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲߸ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊߕߐ߲߸ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߌ߭߸ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ (ߞߋߟߋ߲ߛߊ߬ߥߏ) ߜߋ߬ߟߎ߲߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬߷

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ߸ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ߔߌߙ ߛߑߕߋߕ ߓߎߌߟߑߘߌ߲

ߊ߲ߔߌߙ ߛߑߕߋߕ ߓߎߌߟߑߘߌ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߁ ߠߊ߫, ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߟߋ߬߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߁߄ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߍ߬, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߌ߰ ߝߊߘߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߎߘߑߙ߭ߏߥ ߥߌߟߑߛߐ߲ ߞߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߁߉߁߉ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߜߟߐߡߌ߲ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߛߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫. ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ ߟߊߟߐ߬. ߁߉߂߀ ߣߌ߫ ߁߉߃߀ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߎߥߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲ ߡߊ߬. ߛߊ߲߭ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߥߐߟ ߛߕߑߙ߭ߌߕ ߥߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬. ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌ߭ ߙ߭ߎߝ߭ߋߟߕ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ (ߣߌߥߦ ߘߌ߯ߟ) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߞߕߌ߫ ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. [ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲]] ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߕߐ߫߸ ߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߁߉߆߀ ߕߟߊ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߝߢߐߜߍߟߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߘߐ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߝߎ߲ߘߟߌ ߕߐ߲߬ߕߐ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߢߍ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߏ ߟߎ߬ ߥߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߎߝߙߎߟߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߙߊ߬ ߔߌ߫߯ߙߟ ߤߊ߯ߙߑߓߐߙ ߡߊ߬߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫ ߓߐ߬ߟߐ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߊߗߍ߲߭߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣ (ߗߊߌߣߋ߬). ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߄߀߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߡߣߊߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߣߌߕߋ߫ ߟߎ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߣߊߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߣߌߕߋ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߟߐߟߞߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߑߙ߭ߋߕߐ߲ ߥߎߘ ߣߌ߫ ߦߊߟߑߕߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ ߞߐ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߝߟߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߤߌߦߐߛ߭ߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߜ߭ߊߛߊߞߌ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫. ߢߊ߰ߢߊ߮ ߓߙߊߓߐ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߟߏ߲߸ ߥߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߏ߲߷

ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ: ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ߸  ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߬ߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߋߜ߭ߊ߲ߦߊ.

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߊߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲ߕ ߔߏߟ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫.

ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߞߊ߲߬ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߌߣߋߛߏߕߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߔߏߟ߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߇ ߁߉߆߇ ߟߊ߫.

ߙߋߜ߭ߊ߲ ߣߌ߫ ߜ߭߭ߙߑߓߊߗߋߝ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߊ߲߬

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߏߣߊߟߘ ߙߋߜ߭ߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߡߌߞߊߦߌߟ ߜ߭ߐߙߑߓߊߗߋߝ߭ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬߸ ߦߐ߲߯ߦߋ ߞߊ߲߬ ߗ߭ߋߣߍߝ߭ ߁߉߈߅ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߐ߭ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲, ߡߍ߲ ߠߊߓߊߟߏ߫ ߘߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߋߙߊߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߟ.ߞ.ߓ.ߢ(ߏߕߊ߲) (ߣߋߕߏ) ߟߎ߬ ߞߊ߬ߓߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߘߐ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬߸ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߘߐ ߝߍ߬. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߟߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߐߥߙߊ߬ߣߍ߲  ߠߎ߬ ߢߍ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲ ߠߎ߬, ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߐ߲ߢߐ߲߯ߞߐ ߘߏ߲߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߊ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬߸ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߀ ߣߌ߫ ߁߉߅߃ ߕߍ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߣߊ߬ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ (ߛߊߕߟߌߕ) ߝߟߐ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߡߊߞߍߣߍ߲ (ߡߐ߱ ߦߟߍ߬ ߝߟߐ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫) ߝߟߐ (ߛߑߔߋߛ ߙ߭ߋߛ) (ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߬ߛߊ) ߝߣߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ ߁߉߆߁ ߠߊ߫, ߏ߬ ߞߍ߸ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊߙߏ ߞߐߞߊ߲߬ ߁߉߆߉ ߟߊ߫.  ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊߖ߭ߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߥߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ. ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬߸ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߖߋ߬ߕߌ߬ߘߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߤߊ߯ߥߊߦߌ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߅߀߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߧߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫ ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߞߎ߲߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߞߕߌߖߌ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߕߍ߫߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߕߏ߯ߝߏ ߘߏ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߟߍ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߍ߲ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߘߐߥߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߋߘߌߞߋ߯ߦ ߣߌ߫ ߡߋߘߌߞߍߘ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߢߍߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߢߌߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߇߀ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏߖߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߏߣߊߟߘ ߙߋߜ߭ߊ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߯ߙߏߟߌ ߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߖߌ߭ ߟߎ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߞߐ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߆ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߁߉߈߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߐߖߐ߲߬ߛߐ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߊߙߌߞߋߟߋ߲ߡߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊߘߐߕߍ߯ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫߷

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ (߁߉߉߁-߂߀߀߈) ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߂߀߀߈ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ: ߖߌߘߏ߮ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߁ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߸ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߂߀߀߈ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߖߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ.  

ߥߐߟߘ ߕߑߙ߭ߊߘ ߛߍ߲ߕߊ߬ ߦߋ߫ ߡߣߊߕߊ߲߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߟߏ߲߸ ߊ߬ߟߑߞߊߦߌߘߊ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߂߀߀߁ ߠߊ߫.

ߥߐߟߘ ߕߑߙ߭ߊߘ ߛߍ߲ߕߊ߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫߸ ߛߘߊߡ ߤߎߛߍ߲ߣ ߠߊ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߎߥߊߦߕ ߞߟߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫, ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߤ. ߥ. ߓߎߛ߭ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߸ ߡߍ߲ ߡߊߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߖߌߘߏ߮ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߃߄ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߓߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߏ ߥߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߌߙߊߞߌ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߥߊߦߕ ߞߐߞߊ߲߬. ߓߟߐߟߐߦߊߟߌ ߞߙߏ߬ߝߏ … ߏ߬ ߞߏ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊߟߞߊ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߟߎ߬߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߣߊ߲ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߙߎߞߙߍ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߘߏߕ-ߞߐߡ ߓߎߡ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߲ ߜ߭ߑߙߌ߲ߛߑߔߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߡߊߓߍ߲߬ߠߌ߲߸ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߀ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߥߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߛߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲ (ߞ.ߝ.ߞ.ߓ) ߘߐ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߅߀ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߢߌߡߊ ߘߏߟߊ߯ߙ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߇ ߟߎ߫ ߟߊߥߟߏ߫. ߓߍ߲߬ߒߡߊ߬ߞߊ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߓߟߏߞߊ߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߢߍ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߕߍ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ (ߞ߲.ߝ.ߞ.ߓ) ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߴߊ߬ ߞߎ ߞߍ߫ ߓߙߌߛߊ߫.  ߊ߬ߟߑߞߊߦߌߘߊ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߐߟߘ ߕߑߙ߭ߊߘ ߛߍ߲ߕߊ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߁ ߡߊ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍ߲ߕߊߜ߭ߐߣ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߊߞߌ߫ ߞߟߍ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߁ ߕߍ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߥ. ߓߎߛ߭ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߌߙߊߞߌ߬߸ ߌߙߊߞߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߛߌ߮ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߭ ߡߊ߬߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߛߍߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߘߊ߲ߕߊ (ߕߏ ߘߴߍ߲ߕߍ߲ߕߙߍ) ߡߊߖߌ߰ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߝߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߢߍߛߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߓߐߒߣߘߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߂0߀߀ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫, ߏ߬ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߖߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߞߏߖߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߥߙߍߡߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏߘ-ߝߑߙߊ߲ߞ ߥߐߟ ߛߕߑߙ߭ߌߕ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߭ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏߖߊ ߞߊߣߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߭ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫. ߘߏߘ-ߝߑߙߊ߲ߞ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߟߊߢߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫, ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߣߐ߭ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬. ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߐߛߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߅ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߟߐ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߐ߰ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊߖߌ߰߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߄ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߢߊߖߎ߯ߡߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߬߸ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߞߐߘߊ߲ ߘߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߡߌ߬ߣߊ ߞߎߘߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߏߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߁߀ ߘߎ߰ ߕߣߍߣߍ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫.. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߢߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߌߙߊߞߌ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߑߞߊߦߌߘߊ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߝߍ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߆߁ ߠߊ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߔߋ ߅ + ߁ (P5 + 1) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߏ ߢߍߥߟߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߂0߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߘߏߣߊߟߘ ߕߑߙ߭ߐ߲ߔ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߄߅߲ ߘߌ߫. ߕߑߙ߭ߐ߲ߔ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߞߘߐߞߘߐ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߅߀ ߟߎ߬߸ ߞߐߔߍ߲߫ ߓߟߏ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߸ ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌߣߊߟߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊߞߑߞߌ߲߲߲߲߲ߟߋ߫߫ ߞߎ߬߬ߙߎ

ߞߐߓߌߟߊ߫ (ߛߊߕߋߟߌߕ) ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߘߍߘߍߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߫ ߖߌߦߊߓߍ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߐߔߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃ ߈߀߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߉.߈߄߁.߉߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߂.߉߅߉.߀߆߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߇.߆߆߃.߉߄߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁.߇߁߇.߈߅߆.߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߤߊ߯ߥߊߌ߫ ߕߊ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߂߈.߃߁߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬߸ ߔߐߙߑߕߏ߬ ߙߌߞߏ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߊߡߏߊ߫߸ ߜ߭ߎ߬ߥߊߡ߸ ߡߊߙߌߦߊ߲ߣ ߕߌ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߌ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߂߃ ߇߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߐߞߎ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ (ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߖߌ) ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߥߟߴߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߦߋ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߛߎߡߊ߲߫ ߘߊ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ߛߌߞߑߟߏߔߋߘߌߦߊ ߓߙߌߕߊߣߌߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃ ߆߇߇ ߆߄߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߉ ߅߂߅ ߀߆߇ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߖߌߡߊߦߙߐ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߥߐߟߘ ߝߊߞߕߑߓߎߞ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߖߌߡߊߦߙߐ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃ ߇߉߆ ߇߄߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߉ ߈߃߃ ߅߁߇ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߙߊ߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߞߣߍ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߌߘߊ߫ ߓߎߙߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߔߌߋߡߐ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߊ߫. ߊߔߟߊߛ߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ߓߊ ߕߟߋ߬߬ߓߐ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߌߘߑߥߍߛߕ ߝߙߊ߬ߓߊ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫. ߡߛߌߛߔߌ߫-ߡߌߛߎߙߌ߫ ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߛߌߟߊ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߰߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߊ߬ߘߊ «ߕߊ߲ߓߊ߲» ߘߐ߫. ߝߙߊ߬ ߟߊߕߟߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ (ߟߍߟߋ߲ / ߛߍ߲߫ ߞߣߐ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߓߊ߫ / ߝߙߊ߬ߓߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲߸ ߘߌߣߊߟߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ߬ ߝߘߊߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ߝߊ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐߓߋ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߄ ߃߀߀ (ߝߌߕ / ߛߋ߲߬ߝߘߍ߫ ߁߄ ߀߀߀) ߘߐ߫ ߞߏߟߋߙߊߘߏ߫ ߟߋ߬. ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߞߣߐߟߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߗߌߤߎߥߊߤߎߥߊ߫ ߣߌ߫ ߡߏߖߊߝߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߎ߫. ߛߍߙߊ ߣߋߝ߭ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߓߋ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߄߃߀߀ (ߛߋ߲߬ߝߘߍ߫ / ߝߌߕ ߁߄ ߀߀߀) ߘߐ߫. ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߍߘߍ߲ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߎߘߍ߫ ߁߃߇ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߥߙߍ ߘߌ߫. ߘߌߣߊߟߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߆ ߁߉߀.߅ (ߛߋ߲߬ߝߘߍ / ߝߌߕ ߂߀ ߃߁߀) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊߞߌ߲ߟߋ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊߛߑߞߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߓߎ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮. ߕߊߞߙߎ߫ ߢߣߊߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߕߌ߲ ߣߴߊߟߋߎߕߌߦߍ߲߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊߛߑߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߞߙߎ߫ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߦߍߟߏߥߛߑߕߐ߲߫ ߔߊ߯ߙߞ ߕߊߞߙߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߕߊߞߙߎ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐߕߟߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬߸ ߓߊ߲ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߕߟߋ߬߬ߓߐ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߗߡߍ߬ߘߋ߲߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߝߙߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߗߡߍ߬ߘߋ߲ (centième méridien) ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫, ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌߞߊ (méditerranéen) ߦߋ߫ ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏߛߌߦߊߣߌߞߊ ߦߋ߫ ߊߙߌߞߑߕߌߞ ߥߟߊ߫ ߓߊߙߌߟߞߊ (polaire) ߡߊߜߍ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߤߊ߯ߥߊߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߏߙߋߜ߭ߐ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊߟߊߛߑߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ (région tropical) ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ (ߡߐ߱ ߓߟߏ߫) ߞߙߊߌߓ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ «ߓߊ߲ߘߊߞߊߙߊ߲» (météorologie) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߍ߫: ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞߏ߫ ߖߌߘߏ߮ ߕߍ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߝߢߐߜߍߟߍ߲ (ߎߙߊߜ߭ߊ߲) (ouragan) ߣߴߊ߬ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ (ߕߐߙߑߣߊߘ) (tornade) ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߦߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߕߐߙߑߣߊߘߏ ߊߟߋ߫߸ ߡߌߘߑߥߍߛߕ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߌߓߌ ߞߎ߲߬ ߜߍ (ߓߍߟߘ ߌߜ߭ߏߟ)

ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߓߌ߫ ߞߎ߲߬ ߜߍ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߇߈߂ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߖߍ߲߬ߡߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߁߇ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߊߟߊߛߌߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߝߙߋߟߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߁߈߀߀ ߣߌ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬. ߓߌߦߊ߲߫ ߦߙߍߡߊ (ߛߌ߲ߡߊ) ߛߎ߯ߦߊ߫ ߄߂߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߞߐ߬ߣߐ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߇߈߄߸ ߛߊߣߊ߲ߞߟߊ «ߝߏ߲߬ߝߏ߲ߣߊ߰ߘߐ߫» ߛߎ߯ߦߊ߫ ߃߁߁߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߛߊߟߞߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߂߉߅ ߟߎ߫. ߕߐ߲߭ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߉߁ ߀߀߀ ߠߎ߫ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫). ߓߌߓߌ߫ ߞߎ߲߬ ߜߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߘߎ߲ߡߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬.

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߔߊߙߑߞߌ (parks national) ߅߉ ߣߴߊ߬ ߗߡߍ߬ߦߙߌߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ٪߂߈ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߦߙߐ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߝߙߎߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߖߌ߫ ߞߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ߓߐ߫ ߞߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߟߊ (ߦߙߌߕߍ߮) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊߟߊ ߟߎ߬: ߊ߬ ٪߀.߈߆ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߓߐ߰ߝߍ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߇߀ ߟߊ߫. ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ߞߏߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊߖߌ ߣߌ߫ ߣߎߞߌߟߍߙߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ (ߌߣߍߙߑߗ߭ߌ߫ ߣߎ߳ߞߑߟߍߙ) ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߝߢߐ߫ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߖߌ ߘߐߞߛߐ߸ ߓߐ߰ߝߍ߬ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߐߜߟߌߦߊ߸ ߕߎ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߓߌ߬ߢߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߟߊߦߊ ߡߊ߬. ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߋ߲߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫. ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ «ߌ߲ߝ߭ߊߙߐߡߍ߲ߕߊߟ ߔߑߙߏߕߍߞߑߛ߭ߐ߲ ߊߖߍ߲ߛߌ߫» ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߡߙߌߘߐ ߏ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߎ߯ߞߟߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߟߏ߫. ߌ߲ߘߍ߲ߖߌߙߋߘ ߛߑߔߍߛߌߍߛ ߊߞߕߑߘߌ߫ ߁߉߇߃ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߡߊߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߍ߮ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߢߣߊߡߦߊ ߗߋߘߊ «ߦߎ߬ߣߊߌߕߍߘ ߛߑߙߋߕߛ ߝߌߛ߭ ߍ߲ߘ ߥߊߟߘߑߟߊߌߝ.