ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߗ߭ߊߔߐ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߑߛߎ߫ ߖߌ߲߬ߓߏ߲߸ ߡߊߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫

ߗ߭ߊߔߐ߲߫ (ߖߋߔߍ߲߫߸ 日本߸ ߣߌߔߐ߲߫߸ (ߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߣߌߤߐ߲߫ ߡߊ߬߸ (ߏ߬ ߟߊߡߍ߲߫) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߦߊߣߍ߲ ߡߊ߬ 日本国߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߏߞߎ߫ ߥߟߊ߫ ߣߌߤߐ߲߫ ߞߏߞߎ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ <<ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ>> ߟߋ߬ ߡߊ߬) ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߕߌ߲ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߜߙߋ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߏߞߑߤߏߕߛߞ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌߔߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߖߌ߫ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬. ߖߋߔߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߌ߲ߖߡߊߣߊ ߞߎ߲ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߆ ߈߅߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊߞߙߎߛߊߙߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߅ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߤߐ߲ߛ߭ߎ߫߸ ߤߏ߬ߞߊߦߑߘߏ߬߸ ߞߑߦߎߛ߭ߎ߫߸ ߛ߭ߌߞߏߞߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ߞߌߣߊ߬ߥߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ %߉߇ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߄߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߈ ߠߎ߫ ߕߍ߫. ߤߏ߬ߞߊߦߑߘߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߏߞߌߣߥߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߌ߫ (ߣߌߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߖߋߔߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߂߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߁߁߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ %߉߈.߅ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ %߉߀.߇ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ %߉.߃ ߦߋ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߕߏߞߌߦߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߃.߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߕߏߞߌߦߏ߫ ߞߎߓߋߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߃߈ ߘߌ߫. ߣߘߐ߬ߟߐ߲ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߓߊߥߎ߬ߛߎ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫. ߛߓߍߟߌ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߝߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫. ߖߋߔߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߆߈ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛ߭ߎߜ߭ߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߁߈߅߃ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߔߍ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߟߊߞߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬. ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߞߐߝߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߆߈ ߠߊ߫߸ ߛ߭ߏߛ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊߕߑߛߎߡߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߡߊ߬߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߟߍ ߘߐ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߐ߬ߥߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬. ߖߋߔߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ (ߊ ߥ ߕ ߡ ߞ) ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ (ߡ ߛ ߛ ߛ) ߘߐ߫߸ ߞ߇ (G7) ߘߐ߫߸ ߞ߈ (G8) ߘߐ߫߸ ߞ߂߀ (G20) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߞߣߐߘߐ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (ߞ ߥ ߢ) ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߝߣߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߖߋߔߍ߲߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߤߊߞߍ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߛߎߞߎ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫: ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫. ߣߌߔߐ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊߓߋ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߛߌߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߛߦߊ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߛߐߘߐ߲ ߡߊߓߍ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߂߀߁߉ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߁߈߉ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ (ߝ߭ߌߖ߭ߊ) ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߓߍ ߞߍ߫ ߛߝߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߎߙ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߢߊ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ (ߛߌߣߋߡߊ) ߘߐ߬ߝߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߣߌߡߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߡߊ (ߗ߭ߎߏ ߝ߭ߌߘߋߏ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߓߌߟߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߭ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋߔߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ 日本 ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌߤߐ߲߫ ߥߟߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫. ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߗߌ߫ (日) ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ « ߕߋ߬ߟߋ » ߥߟߊ߫ « ߟߏ߲»: ߤߐ߲߫ (本) ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߊߖߎ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߎ߲. ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߐߖߎ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬. ߣߌߤߐ߲߫ ߕߐ߮ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߊ߲ߜ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߊ߲ߜ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߇߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌߤߐ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮. ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߓߐߖߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߆߀߇ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߛ߭ߎߕߏߞߎ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ (出處 天子). ߗߋߛߓߍ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߕߣߊ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫؟ ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߓߊ߬ߘߌ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊ߬ (ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ)߸ ߜ߭ߎߥߊ߲ߜ߭ߑߥߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߤߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߓߟߏ߫ ߅߇ ߟߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫. ߓߊ߬ߘߌ߬ߕߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ " 奴 " ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏߞߑߦߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫. ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߌߤߐ߲߫ ߕߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߦߡߊߕߏ߫ (大和߸ ߥߟߊ߫ ߥߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߞߏߞߎ߫ (倭国)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ (和) ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߏ߫ 倭 ߕߐ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߝߐߢߊ ߦߋ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ « ߥߊ߫ » ߘߌ߫)߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߥߊ߫ (委) ߖߙߎߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߥߋߌ߫ ߝߣߊ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߖߋߔߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊߞߏߞߎ߫ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥߊ߫ 倭 ߞߏ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߜߊ, ߞߎߡߊ ߏ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߫ (和) ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋߞߊ߲ ߖߋߔߍ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߢߊ 日本 ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߑߞߏ ߔߟߏ߫ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߔߊ߲ߜ߭ߎ߫. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ߲ ߘߐ߫߸ ߥߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߏߘߋ߲ ߣߌ߲߬ 日本 ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖ߭ߋߔߍ߲߫. ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫ ߡߊߟߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊߔߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߖߊߔߊ߲ߜ߭߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߝߎߞߌߦߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߣߌ߲ߜ߭ߑߔߏ߫߸ ߡߊߟߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߛߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬. ߕߐ߮ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߅߇߇ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߌߦߊߔߊ߲߫߸ ߏ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߁߅߆߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ߥߌߛ ߝߑߙߏߥߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߋߌߖߌ߫ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߕߋߌߞߏߞߎ߫ (大 日本 帝國) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌߤߐ߲߫-ߞߏߞߎ߫ / ߣߌߔߐ߲߫-ߞߏߞߎ߫ (日本国) ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ ߕߍ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߞߎ߫ (国) ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߸ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߡߏߜ߭ߙߊߝߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߲ߘߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߐ߮