ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ
ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߞߊ߬ߙߑߞߌߝ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߂߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߂߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߑߞߌߝ߭ ߡߙߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߞߋߌߕߍߟ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀ ߣߴߊ߬ ߂߄ ߕߍ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߛߏ ߞߣߐ߫ (ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߑߞߌߝ߭)[߁].

ߞߟߊߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߊߓߍ߲ ߢߍߝߍ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫.
ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߑߎߙߡߑߜ߭ߍߛߑߛ߭ߎߕߖ߭ ߃߲ (ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߛ.ߘߋ.ߞߊ.ߍߝ.ߖ߭ߍߘ ߂߅߀ «SdKfz 250» (ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬) ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫

.ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲߫ ߓߊߙߑߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߢߊߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߆߲ ߠߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߂߈߲ ߣߌ߫ ߃߈߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߢߍ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߥߙߊߞߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

߁߉߄߁ ߝߏߓߐ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ-߃߄ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߏ ߣߍ߰ߕߎ߬ߙߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߕߊߖߌ߫ ߡߙߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫, ߥߙߏ߬ߝߋ߫ (turbine) ߟߊ߬ߘߊ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߸ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߘߏ߬ߟߊ߲߸ ߞߌ߬ߛߍ߬ߝߙߎ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߛߐߟߊ߲ ߠߎ߬.

ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߰ ߉߀߁,߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߁߉߄߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁ ߥߊ߯ ߅߀߀ ߘߌ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߁߈߀߀߀߀ ߠߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߏ ߟߊߕߟߊ ߞߐߝߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߅߅߲ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߍߙߑߥߌ߲ ߝ߭ߌߋߙߐߥ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߟߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߕߟߊߞߏ߫ ߂߁߆߲ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߌߦߍߝ߭. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߘߍߞߍ߫.

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߁ ߠߊ߫߸ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߌߛߌߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߫ ߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߱ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߕߟߊߞߏ߫ ߁߀߁߭ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߕߐ߬ߡߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߐߜߘߋ ߞߎߘߍ߫ ߁߁ ߠߊ߫.

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߛߊ߬ߝߌ߬ߝߌ߬ ߂߂߈߲ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߎ߯ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߗߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫. ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߋ߲߬ߛߋ߲߬ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ (désactiver).

ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫߸ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߃߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߜߍ߬ߟߍ߫ ߜ.ߥ ߈߈ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߊ߬ߝߌ߬ߝߌ߬ ߈߅߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߂߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫.

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀߲ ߠߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߠߊߦߌߙߌ߲ߘߟߌ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߘߊ߫. ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߲߬ߥߊ߲߫ ߠߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߇߀ ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐߘߐ߲ (ߓߏ߬ߙߏ) ߘߐ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߌ߫ ߘߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߁߅ߙߋ߲ ߖߋߞߎ ߟߊ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߣߌ߰ ߆߲ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߇߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߡߊ߬.

ߛߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߏ߬ ߞߍ߸ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߆߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߊߟߑߕߍߙ ߝ߭ߐ߲ ߙߍߌߛ߭ߋߣߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄, ߁߉߄߁ ߠߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬