ߢߊߝߐߞߣߍ:ߒߞߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߒߞߏ[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ ߦߋ߫ ߤߊߕߍ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߤߊߓߎߕߊߦߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬_ߊ _ߝߊ߲߫ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߌ߬ߜߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߸ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ߒ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫߸߁߉߈߀ߠߊ߫ Mamadoumariko7 (talk) 20:28, 4 May 2019 (UTC)

ߖߐ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ Mamadoumariko7 (talk) 20:29, 4 May 2019 (UTC)