ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ
ߞߊ߲, ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߅߅′߀″N ߁߁°߁߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋVai syllabary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Ethnologue language status5 Developing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Indigenous toBomi County, Grand Cape Mount County, Southern Province ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߢߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߣߐ߸ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߐ߯ߦߊ،ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬߸ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߍ߬߸ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߌ ߞߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߫ ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߈߂߁ ߟߊ߫ ߞ.ߜ. ߅߈߆ ߟߊ߫

ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߡߐ߬ߡߐߟߎ߬ ߘߎ߬ߥߊ߬ߟߎ߬ ߓߎߞߌ߬ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߢߍ߫ ߁߉߃߀ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫:ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ߫ ߜߘߏ.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ߛߓߍߛߎ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߸ߓߊߏ߬߸ߞߊ ߣߌ߫ ߞߍ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߝߋߎ߲߫