ߛߋߜ߭ߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋߜ߭ߎ߫
ߛߏ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1620 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Ségou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎSégou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ, ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߂߇′߀″N ߆°߁߆′߀″W, ߁߃°߂߅′߅߄″N ߆°߁߂′߅߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߊ߲ߜ߭ߎߟߍߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߂߄߀ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߣߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߎ߯ߝߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߟߊ߫

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߏ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲߫ (ߓߊߟߊ߲ߖ߭ߊ߲߫) ߛߏ߸ ߓߊߏ߬ ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߝߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߛߏ (ߓߏ߬ߖ߭ߏ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߘߊ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߣߌ߲ ߘߌ߫. ߛߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߁ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߅߲ ߠߊ߫߸  ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߜߘߌߛߌ߰ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߌ (ߞߊߓߙߎ) ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߞߊߓߙߎ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߛߎߣߎ߲߫ ߛߊ߰ߞߐ߫.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߎ߬ߥߌߛ ߕߏߞߛߌߋߙ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߗ߭ߋߙߊߙߘ ߘߎߡߍߛߑߕߙߌ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫.

ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߲ߛߊߓߏ߲ [ߓߌߕߐ߲ߛߌ] [߁߇߁߂-߁߇߅߆][ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߊ߬ߖߊ߲߫: ߁߆߅߂-߁߆߇߂, ߞߟߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߲߫ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߛߋߜ߭ߎ߫.

ߘߊ߲߬ߝߊ߰ߛߊߙߌ߫: ߁߆߇߂-߁߆߉߇, ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߘߐ߫.

ߛߏߡߊ߫: ߁߆߉߇-߁߇߁߂.

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫: ߁߇߁߂-߁߇߅߅. ߓߌߕߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߣߍ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߐߘߎ߯ ߘߍ߰ߜߍ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߌߓߙߌߘߎ߮ (ߓߊߙߎߥߋߟߌ߫߸ ߢߊߡߌߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲)߸ ߓߍ߲߬ߘߎ߯ (ߛߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲)߸ ߛߋߟߊߘߜ߭ߎ߫ (ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߣߌ߲ ߓߟߏ߫)߸ ߞߙߊ߬ߘߜ߭ߎ߬ (ߛߊ߯ߙߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߍ߬ߘߎ߰ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߟߎ߫.

ߘߋߞߙߐ߫: ߁߇߅߅-߁߇߅߇, ߏ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߐ߲߫-ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߌ: ߁߇߅߇߁߇߅߇, ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߸ ߏ߬ ߟߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߲߫-ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫, ߁߇߅߇-߁߇߆߀.

ߞߊߣߌߦߎߓߊ߫ ߢߎߡߊ߬ ߓߊߙߌ߫: ߁߇߆߀-߁߇߆߃.

ߞߝߊ߫ ߖߜ߭ߎ: ߁߇߆߃-߁߇߆߆߸ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߛߍ߲߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߟߋ߬.

ߖߊ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ [ߒ߬ߜ߭ߟߏ߬ߛߌ] [߁߇߆߆-߁߈߆߁][ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߇߆߆-߁߇߈߇, ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߇߁߈ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߢߐߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߢߐߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ߟߊߛߋ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߥߎ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߋ߬ߞߘߐ߫ (ߛߌ߬ߞߙߐ߫).

ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߇߈߈-߁߈߀߈. ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯߯ ߢߊߣߊ߲ߞߙߐ߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫. ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߙߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߡߎ߲ߜ߭ߏ ߔߊߙߞ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߓߋ߭ ߟߊ߫.

ߘߊ߭ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߀߈-߁߈߂߇, ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߘߋ߲߸ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߡߊ߬ߢߊ߬ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߐߔߑߕߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߙߊ߬ߢߊ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫.

ߗߍ߬ߝߟߐ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߂߇-߁߈߃߉

ߢߊߣߊ߲ߓߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߃߉-߁߈߄߁

ߞߌߙߊ߲ߜ߭ߏ߫-ߓߊ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߄߁-߁߈߄߉

ߡߛߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫:  ߁߈߅߁-߁߈߅߄

ߕߙߏ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߯ߙߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߅߄-߁߈߅߉. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߕߙߏ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߯ߙߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߍ߬ߜߍ߫-ߡߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߢߊ߲߬ߛߐ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫: ߁߈߅߉-߁߈߆߁. ߏ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߘߐ߫ ߢߊߡߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߥߊߕߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߌ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߡߊߛߌ߬߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߝߍ߬ [߁߈߆߃-߁߈߆߄] ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߝߎ߲ߘߌ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊߞߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߬ߜߍ߫-ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ (߁߈߆߁-߁߈߆߈): ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߘߋ߲߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎߣߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊߛߌߣߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߐ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߡߊ߬ ߁߈߆߃-߁߈߆߄ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߖߌ߲߭ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߘߐ߫ ߕߏߜ߭ߎ߫ ߁߈߆߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߜߍ߫ ߡߊߣߐ߭ ߁߈߆߈ ߠߊ߫.

ߢߊߣߊ߲ߓߊ߫ (߂߲) ߘߊ߬-ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ (߁߈߇߀-߁߈߇߈)  ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬-ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߜߍ߫-ߡߊ߯ߙߌ ߓߊߘߋ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߡߊ߬ߡߙߎ߬: (߁߈߇߈-߁߈߇߈)

ߡߊ߬ߛߊ߫ ߕߐߡߊ߫: (߁߈߇߈-߁߈߈߃) ߝߊ߰ߡߊ߫ ߗߍ߬ߝߟߐ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߓߜ߭ߎ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߠߎ߫ ߞߣߐߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߟߊ߬ߡߍ߫ (ߕߍߣߍ߲߫\ߓߏߙߌ߲߫ ߘߋ߲) ߞߙߊ߬ߡߞߐ߫ ߖߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫.  

ߞߙߊ߬ߡߞߐ (߁߈߈߃-߁߈߈߇), ߘߊ߬-ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߫ ߕߐߡߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߖߌ߲߭ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߊߟ ߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߢߏ߯ߙߏ߫ ߁߈߈߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߟߌߋߣߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߥߙߎߣߍ ߞߊ߲߬ ߖߌߐ߫ ߁߈߈߂ ߟߊ߫. ߞߙߊ߬ߡߞߐ ߞߣߐߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߕߐ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߡߛߊ߫ ߕߐߡߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߡߊ߰ߙߌ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ (߁߈߈߇-߁߈߉߂), ߘߊ߬-ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߘߋ߲. ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊߞߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߈߉߂ ߟߊ߫.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߞߎߟߍߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߞߊ߲߬ ߁߈߅߈ ߣߌ߫ ߁߈߅߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ (ߒߜ߭ߊߣߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲). ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߁߈߆߁ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬ ߝߌߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߤߊߡߎߘߟߊߦߌ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߦߌߟߊ߸ ߏ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߁߈߆߂ ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߡߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬ ߡߐ߱ ߇߀߀߀߀ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߍ߲߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߡߙߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߜߋߟߞߊ ߔߊ߬ߔߘߊ (ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. «ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟߌ߫ ߕߟߋ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߡߊ߬ ߘߝߐ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߞߌ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߋ߬, ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬. ߞߎߡߊ ߏ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫»

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ߥߌߛ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆\߁߈߉߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߁߈߉߃ ߕߙߊߓߊ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߖߏߌߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߊߙߎߍߟ߸ ߓߑߟߊ߫߸ ߛߋߜ߭ߎ߫߸ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߬߸ ߛߊ߲߬߸ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫߸ ߕߐߡߌߢߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫.

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߁߉߅߅ ߣߍߣߍߓߊ ߁߈ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߊߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ. ߏ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߙߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫:

  • ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ ߘߌ߫.
  • ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߕߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫.
  • ߘߊ߬-ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߫ ߂߉ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߌ߫ (ߔߋߟߋ߲ߜ߭ߡߊ߫߸ ߛߋߓߜ߭ߎߓߎ߫߸ ߞߣߐߘߡߌߣߌ߲߫߸ ߒߜ߭ߊ߯ߙߊ߫߸ ߡߛߊߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߞߐߌߓߊ߫߸ ߛߏߌߢߍߓߜ߭ߎ߫߸ ߛߍ߲ߖ߭ߣߊ߫߸ ߛߊߡߍߣߋ߫߸ ߖߐߙߏ߫߸ ߝߙߊߞߎ߫-ߡߛߊ߫߸ ߞߊߡߌߦߊ߲ߘߜ߭ߎ߫߸ ߖߍߘߜ߭ߎ߫߸ ߞߎߡߊ߲ߘߜ߭ߎ߫߸ ߓߍߟߍ߲߫߸ ߓߊߜ߭ߌߘߊߘߜ߭ߎ߫߸ ߝߊ߬ߙߊߞߐ߫߸ ߛߡߊ߫-ߝߎߟߊߟߊ߫߸ ߛߎߓߊ߫߸ ߘߌߜ߭ߊ߲ߘߜ߭ߎ߫߸ ߞߊߗߍߣߊ߫߸ ߝߊߕߌߣߋ߫߸ ߖߎߣߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߫߸ ߘߎ߬ߜ߭ߊ߬ߓߜ߭ߎ߫߸ ߕߏߜ߭ߎ߫߸ ߓߎߛߍ߲߫߸ ߛߊ߲ߛߊ߲ߘߌ߲ߜ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߌߟߊ߫) ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲  ߕߏ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߅߅߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫.