ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊ߬ߡߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ (ߛߌߦߊ) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫.

ߛߊ߬ߡߐ
ߛߌߦߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌߓߏߟߏ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߮ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫: ߘߐ߲߸ ߡߊߕߑߦߊ߸ ߡߊߕߦߌ߸ ߡߦߊ߸ ߣߌߣߌߛߌ߸ ߛߊߡߊ߲߸ ߛߊ߬ߡߜ߭ߏ߸ ߛߊ߬ߡߙߏ߸ ߛߊ߬ߡߙߐ߫߸ ߛߊߣߍ߸ ߛߊ߲߸ ߛߊߣߎ߸ ߛߋߡߎ.

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߐ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫. ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߏߢߊ߬.

ߣߌ߬ߛߌ ߢߊߘߐ


ߣߌ߬ߛߌ ߢߊߘߐ


ߣߌ߬ߛߌ ߢߊߘߐ


ߣߌ߬ߛߌ ߢߊߘߐ

.

ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߢߊߘߐ

ߘߐ߲߬ߞߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߓߊߟߌ ߟߋ߬. ߌ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߏߢߊ߬.

ߛߊ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߎ߬ߟߋ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬
ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߎ߬ߘߎ߬ߣߎ߲߬ ߝߐߘߎ߬ߣߎ߲ ߘߊ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ߞߙߋߓߘߎ߫ ߝߐߞߙߋߓߘߎ

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߏߛߍߝ ߞߌߑߖ߭ߍ߬ߙߑߓߏ߫

ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߝߊߙߌ߲ ߛߊߦߌ ߖ߭ߍ߬ߙߑߓߏ߫ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߊ߲ߜ߭ߎߟߋ ߟߊ߬ߡߌ߬ߖ߭ߊ߬ߣߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߑߝߙߍߘ ߞߌߖ߭ߍ߬ߙߑߓߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߌߛߟߊߞߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߗ߭ߏߛߍߝ ߞߌߖ߭ߍ߬ߙߑߓߏ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߗߋߕߌ߮ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡ ߟ ߛ ߟ ߟ ߟ ߓߟߏ߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ (ߡߍ߲ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆ ߂0߁߆ ߟߊ߫), ߔߏߟ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߏߋ߸ ߔߊߙߍ߸ ߖ߭ߍ߬ߙߑߓߏ߸ ߞߌ߸ ߞߥߊߣߋ߸ ߡߏߛߋ߸ ߞߌߣߊߣߋ߸ ߘߟߊ߸ ߦߟߋߡߎ߸ ߕߏߣߌ߸ ߘߊߥߏ߸ ߘߙߊ߬ߓߏ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߌ߬ߙߌ߫߸ ߛߍߙߑߡߋ߸ ߕߌߦߡߊ߸ ߝߙߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ.