ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬[߁] ߖߡߊߣߊ[߂] ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ
ߞߐߕߐ߮:ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁.jpg
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ
ߝߕ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߜߍߞߣߍ ߓߙߍ߬ߦߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ
߁ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋ߫ ߂ ߃߈߁ ߇߄߁ ߄߂ ߂߀߀ ߀߀߀
߂ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߕߊ ߞߌ߲ߛߊߛߊ߫ ߂ ߃߄߅ ߄߁߀ ߈߅ ߂߈߁ ߀߂߄
߃ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߕߎߡ ߁ ߈߆߁ ߄߈߀ ߄߃ ߁߂߀ ߈߄߃
߄ ߟߓߌ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߁ ߇߅߉ ߅߄߀ ߆ ߂߄߄ ߁߇߄
߅ ߗߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߒߖߊߡߋߣߊ߫ ߁ ߂߈߄ ߀߀߀ ߁߄ ߈߉߉ ߉߉߄
߆ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߢߊߡߍ߫ ߁ ߂߆߇ ߀߀߀ ߁߉ ߈߆߆ ߂߃߁ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߇ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߁ ߂߄߆ ߇߀߀ ߃߀ ߃߅߅ ߈߈߀
߈ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߁ ߂߄߁ ߂߃߈ ߁߉ ߅߂߉ ߈߉߃ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߉ ߊߝߙߌߞ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߔߙߋߕߏߙߌߦߊ߫ ߁ ߂߂߁ ߀߃߇ ߅߅ ߆߅߃ ߆߅߄
߁߀ ߋߗߏߔߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ߘߌߛߊ߬ߓߋߓߊ߫ ߁ ߁߀߄ ߃߀߀ ߁߀߀ ߆߁߃ ߉߈߆
߁߁ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߏߥߊߞߑߛߏߕ ߁ ߀߃߀ ߇߀߀ ߃ ߈߄߀ ߄߂߉ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߁߂ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬ ߁ ߀߀߁ ߄߄߉ ߁߀߁ ߁߆߈ ߇߄߅
߁߃ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ( ߕߊ߲ߜ߭ߊߣߌߞߊ߫) ߘߏߘߏߡߊ߫ ߉߄߅ ߂߀߃ ߅߇ ߃߁߀ ߀߁߉
߁߄ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߊߓߎߗߊ߬ ߉߂߃ ߇߆߈ ߂߀߃ ߄߅߂ ߅߀߅
߁߅ ߣߊߡߌ߲ߓߌ߫ ߥߌ߲ߘߏ߯ߋߞ ߈߂߅ ߄߁߈ ߂ ߄߈߄ ߇߈߀
߁߆ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞߌ߬ ߡߊߔߎߕߏ߫ ߈߀߁ ߅߉߀ ߂߇ ߂߃߃ ߇߈߉
߁߇ ߖ߭ߊ߲ߖߌߓߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߎ߳ߛߞߊ߫ ߇߅߂ ߆߁߄ ߁߅ ߀߆߆ ߂߆߆
߁߈ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߆߄߄ ߃߂߉
߁߉ ߛߎ߬ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߏߜ߭ߊߘߌߛߏ߫ ߆߃߇ ߆߅߇ ߁߁ ߂߅߉ ߀߂߉
߂߀ ߊߝߙߌߞ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ ߆߂߂ ߉߈߄ ߅ ߁߆߆ ߅߁߀
߂߁ ߡߘߊ߬ߞߊߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߣߊ߬ߣߊ߬ߙߌߝ߭ߎ߬ ߅߈߇ ߀߄߁ ߂߆ ߂߆߂ ߃߆߈
߂߂ ߓߐߛߑߥߣߊ߫ ߜ߭ߊߓߙߏߣߌ߫ ߅߈߁ ߇߂߆ ߂ ߂߀߉ ߂߀߈
߂߃ ߞߋ߬ߣߌ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߊ߬ߌ߬ߙߏ߬ߓߌ߫ ߅߈߀ ߃߆߇ ߄߁ ߈߀߀ ߀߀߀
߂߄ ߞߊ߲߬ߡߋ߬ߙߎ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߙߊ߬ߎ߲߬ߘߋ߫ ߄߇߅ ߄߄߂ ߂߅ ߆߄߀ ߉߆߅
߂߅ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ߙߊ߬ߓߊߕ ߄߄߆ ߅߅߀ ߃߄ ߃߁߄ ߁߃߀
߂߆ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߥߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߤߙߊߙߋ߫ ߃߉߀ ߇߅߇ ߁߄ ߀߃߀ ߃߆߈
߂߇ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߕߊ ߓߙߊߖ߭ߊߘߎ߯ ߃߄߂ ߀߀߀ ߅ ߀߆߂ ߀߂߁
߂߈ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ( ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ) ߦߊߡߎ߬ߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߃߂߂ ߄߆߀ ߂߆ ߂߆߀ ߅߈߂ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߂߉ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߂߇߄ ߄߀߀ ߁߉ ߇߄߂ ߇߁߅ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߃߀ ߜ߭ߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߌߓߟߏߝ߭ߌߟ ( ߤߙߐߦߊߘߎ߯) ߂߆߇ ߆߆߈ ߂ ߁߁߉ ߀߃߆
߃߁ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߄߅ ߈߅߇ ߁߂ ߃߉߅ ߉߂߄ ߖߌߣߍ߫ ߝߊߙߊ߲
߃߂ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ߞߙߊ߫ ߂߃߈ ߅߃߄ ߂߈ ߉߅߉ ߃߉߁
߃߃ ߎ߬ߜ߭ߊ߲߬ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߔߟߊ߫ ߂߃߆ ߀߄߀ ߄߁ ߄߈߇ ߉߆߅
߃߄ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߊ߬ߞߊߙ ߁߉߆ ߇߂߃ ߁߆ ߂߀߉ ߁߂߅ ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ
߃߅ ߕߣߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎ߬ߣߎߛߌ߬ ߁߆߃ ߆߁߀ ߁߁ ߄߃߄ ߉߉߄
߃߆ ߡߟߊߥߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߌߟߏ߲ߜ߭ߑߥߌ߫ ߁߁߈ ߄߈߄ ߁߈ ߀߉߁ ߅߇߅
߃߇ ߋߙߌߕߙߋ߬ ߊ߬ߛߌ߬ߡߙߊ߫ ߁߁߇ ߆߀߀ ߅ ߂߉߁ ߃߇߀
߃߈ ߓߡߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ( ߘߊ߬ߏ߬ߡߍ߬) ߔߐߟߑߕߏ߫ ߣߎߝ߭ߏ߫ ߁߁߂ ߆߂߂ ߁߁ ߃߄߀ ߅߀߄
߃߉ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߐ߲߬ߙߐߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߁߁߁ ߃߆߉ ߄ ߂߉߉ ߉߄߄
߄߀ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ (ߖߘߊ߬ߘߎ߯) ߝߙߌߕߐ߲߬ ߇߁ ߇߄߀ ߆ ߁߉߀ ߂߈߀
߄߁ ߕߏ߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߏ߬ߡߍ߫ ߅߆ ߇߈߅ ߈ ߁߇߆ ߄߄߉
߄߂ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߬ ߃߆ ߁߂߅ ߁ ߈߃߃ ߂߄߇
߄߃ ߟߏߛߑߕߏ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊߛߋߙߎ߳ ߃߀ ߃߅߅ ߁ ߉߂߄ ߃߈߁
߄߄ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߟߊߓߏ߫ ߂߈ ߀߅߁ ߁ ߂߂߂ ߂߄߂
߄߅ ߓߎ߲ߙߎ߲ߘߌ߫ ߎߛߎ߲ߓߎߙߊ߫ ߂߇ ߈߃߀ ߁߂ ߁߁߉ ߀߀ߡ
߄߆ ߙߎ߲߬ߥߊ߲߬ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߌ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߂߆ ߇߉߈ ߁߂ ߁߈߇ ߄߀߀
߄߇ ߖߌߓߎߕߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߌߓߎߕߌ߫ ߂߃ ߂߀߀ ߈߈߄ ߀߁߇
߄߈ ߛߎߥߊߖ߭ߌ߬ߟߊ߲ߘߊ߬ ߒߓߊߓߊߣߋ߫ ߁߇ ߃߆߄ ߁ ߄߅߁ ߄߂߈
߄߉ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߁߀ ߃߈߀ ߂ ߀߉߂ ߇߃߁
߅߀ ߞߊߝ߭ߍߙߌ߬ ( ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ) ߔߙߊߦߊ߫ ߄ ߀߃߃ ߅߃߈ ߅߃߅
߅߁ ߞߡߐߙߌ߬ ߕߌ߲ߖߡߊ ߡߙߏߣߌ߫ ߂ ߆߁߂ ߈߅߇ ߂߇߇
߅߂ ߡߏߙߌߕߎߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߔߏߙߕ-ߟߎߥߌߗ߭ ߂ ߀߄߀ ߁ ߂߅߉ ߈߃߈
߅߃ ߛߊߥߕߏߡߌ߫ ߣߌ߫ ߔߍߙߍ߲ߛߌߔߋ߫ ߛߊߥߕߏߡߌ߫ ߉߆߄ ߂߀߄ ߃߂߇
߅߄ ߛߌ߯ߛ߭ߌߟߟ ߝ߭ߌ߬ߞߑߕߏߙߌߦߊ߫ ߄߅߁ ߉߂ ߄߃߀


  1. ߊߝߙߌߞߌ߬
  2. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߕߊ߯߯ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ