ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߊ߫ ߢߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߢߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬߸ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߛߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍߘߍ߲ߒߝߍ߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߡߏߙߌߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߙߌ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ߫ ߞߘߐߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߟߏߡߊߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߓߛߌ߬ߞߌ ߊ߬ ߢߊߞߍߟߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬ ߖߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߊ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߞߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߒ߬ߡߊ߬ ߞߟߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߟߋ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߡߊߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߬ߣߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߎ߮ ߏ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߣߍ߬ߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߎߡߊ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߛߌ ߟߋ߫ ߓߙߎ߬ߞߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߙߋߞߙߋ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲߫߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߘߍ߬ߦߊ ߥߍ߬ߣߍ ߞߊ߬ ߒ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߯ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߊ߬ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߛߊ߲߬ߜߊ߲ ߘߐ߫ ߞߣߍ߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫:

ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߝߛߋߞߙߋ ߞߐ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߄ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߓߊ߫ ߄ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߯ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߣߌ߭ ߓߏ߲߬ߢߊ ߘߌ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ ߕߊ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬.

ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫߸ ߖߌߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߖߌߣߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߟߏ߸ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊ߫ ߞߎ߲ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߭ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߙߎߝߓߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߫ ߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ߡߎ߲߫ ߤߊߞߟߌ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߬ ߛߘߋߦߊߏ ߞߏ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߙߎߝߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߋߦߊߏ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߘߐ߬ ߝߊ߲ߡߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬


  1. http://www.kanjamadi.com/manden/nko.jamana.htm