ߞߛߊߡߊߛߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߓߊ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߘߎ߰ߟߊ (ߓߍߛߊ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߊ – ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߛߊ߲ߘߐ (ߊߟߑߕߊ ߞߛߊߡߊ߲ߛߊ — ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߛߋ߬ߖߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲). ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߍߣߎߞ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߌߦߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߫. ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߙߋߕߌߦߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߘߐߓߊ ߝߣߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ: ߖߐ߰ߟߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ

ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߍ߲ߣߎߞ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫. ߖߐ߰ߟߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߲ ߠߊ߫߸ ߓߍߣߎߞ ߞߛߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߠߊ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߟߏߡߐ߯ ߖߎߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߖߐ߰ߟߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߞߛߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬.

ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߟߍ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐߕߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߁߈߈߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫) ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫. ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߕߊ߬ߓߎ߰ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߦߌߟߡߊ (ߓߏߟߏ߲) ߠߊߡߙߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߕߊ߬ߓߎ߰ߛߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߓߎ߰ߛߌ߬ ߘߍ߰ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ߓߊ (ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲) ߠߎ߬߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߘߊ ߛߌߟߑߝ߭ߊ߬߸ ߞߊߙߑߝ߭ߊߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߲ߛߋߞߊ߫. ߔߕߏߞߌ ߘߐ߬ߝߐ ߝߛߊ߬ߟߌ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߕߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߔߕߏߞߌ߫ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ ߓߍߛߊ ߓߝߊߡߊ߲ߛߊ߬.  

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ߠߊߡߐ߮ ߟߎ߫߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߟߎ߫ ߞߘߐߞߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߁߉߉߈-߁߉߉߉ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ߫ ߕߏ߯ߝߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߫: ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ

ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ߧߊߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫

ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ %߄ ߠߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߛߐߘߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊߟߌߞߏ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߟߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ (ߞ.ߓ.ߝ.ߕ) ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫.  

ߞ.ߓ.ߝ.ߕ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߉߈߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߞߊߓߋ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞ.ߓ.ߝ.ߕ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߢߊ߲ߞߊߟߌ߫ ߔߊ߲ߔߕߊ߲ߔߊ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߟߋߜ߭ߐߛߌ߬߸ ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߂߀߁߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞ.ߓ.ߝ.ߕ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߏ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߌߙߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߴߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߝߍ ߘߐ߫

ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐߕߊ߭ ߞߊ߲߬߸ ߕߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߝߍ߬. ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߕߊ ߛߊ߲ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߝߊ߲߬ ߘߐ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߊ߲߫ ߣߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߟߊߗߡߍ߬ߘߋ߲߫ ߁߂߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߞߐߞߘߐߟߊ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߟߊߗߡߍ߬ߘߋ߲߫ ߁߇߈߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊߟߊ (ߔߌߟߊߗ߭) ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊߔ ߛߑߞߌߙߌ߲.

ߋߞߟߏߗ߭ߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬: ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߘߎ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߫.

ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߔߊߙߞߌ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߕߎ ߡߊߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ (ߟߊ߫ ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߎߕߍ߯ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]